SFS 2007:933 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

070933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:813) om jobbga-

ranti för ungdomar

dels att nuvarande 16 § ska betecknas 16 a §,
dels att 2, 3, 7, 9, 15, den nya 16 a och 17 §§ samt rubriken närmast före

nuvarande 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande ly-

delse.

2 § Inom ramen för jobbgarantin för ungdomar ska Arbetsförmedlingen
göra följande:

1. Arbetsförmedlingen ska snarast genomföra en fördjupad kartläggning

som kompletterar den individuella handlingsplan som ska ha upprättats en-
ligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten. Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka aktiviteter deltagaren
behöver för att ytterligare kunna stärka sin position på arbetsmarknaden.
Den individuella handlingsplanen ska revideras därefter.

2. Arbetsförmedlingen ska lämna det intensifierade stöd som deltagaren

bedöms behöva för att kunna uppfylla vad som överenskommits i den revi-
derade individuella handlingsplanen.

3 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvi-
sas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde
ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt för-
ordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

När Arbetsförmedlingen anvisar en enskild till jobbgarantin ska anvis-

ningen ske när den enskilde varit arbetslös och anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhäng-
ande månader.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

7 § Med arbetspraktik enligt 6 § andra stycket avses praktik på en arbets-
plats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse om arbetspraktik med. Arbetspraktik inom ramen för
jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre månader.

SFS 2007:933

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:933

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 § Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar får genomföras i Ar-
betsförmedlingens regi eller upphandlas.

15 § Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning
av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om åter-
kallande av anvisningar till jobbgarantin för ungdomar.

Omprövning m.m.

16 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

16 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte över-
klagas.

17 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)