SFS 2007:934 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)

070934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av
epizootilagen (1999:657);

beslutat den 15 november 2007.

Regeringen tillkännager

1 enligt 1 a § epizootilagen (1999:657) att föl-

jande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av epizootilagens be-
stämmelser.

Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar
de innehåller bestämmelser som faller inom lagens
tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar
som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT
L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999)

artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen

(2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 5.1 och 5.5,
– artiklarna 11–14,
– artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av livsmedelsla-

gen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex
32004R0852)

– del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom till-

lämpningsområdet för epizootilagen,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för epizootilagen.

1 Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2007:934

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:934

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller

inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som fal-

ler inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsom-

rådet för epizootilagen.

Övriga förordningar

6. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007

om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller be-
kämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning
av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (EUT L 283, 27.10.2007,
s. 37, Celex 32007R1266).

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1038) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)