SFS 2007:935 Lag om ändring i polisdatalagen (1998:622)

070935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (1998:622);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkten 2 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ska ha följande ly-
delse.

2.

2

För de personregister som den 24 oktober 1998 förs med Data-

inspektionens tillstånd gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och
med den 31 december 2008. För ett sådant register ska dock 6–8 §§ gälla
från ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2007/08:6, bet. 2007/08:JuU8, rskr. 2007/08:12.

2 Senaste lydelse 2005:877.

SFS 2007:935

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;