SFS 2007:936 Förordning om folkrättslig granskning av vapenprojekt

070936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om folkrättslig granskning av vapenprojekt;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Granskning

1 § I denna förordning regleras granskning av vapenprojekt ur folkrättslig
synvinkel.

Granskningen ska ske i enlighet med vad som sägs i artikel 36 i 1977 års

tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående
skydd för krigets offer (SÖ 1953:14–17, SÖ 1979:22).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Uppgifter

2 § Granskningen enligt 1 § ska utföras av Delegationen för folkrättslig
granskning av vapenprojekt.

Delegationen ska även följa vad som sker med vapenprojekt av större vikt

som har granskats av delegationen.

Ledning

3 § Delegationen leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst åtta ledamöter.

Organisation

5 § Hos delegationen finns en sekreterare.

Handläggning av ärenden

6 § Av 15 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att delegationen är
beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är när-
varande. När ärenden av större vikt handläggs ska dock om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

SFS 2007:936

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:936

7 § Delegationen ska efter genomförd granskning av vapenprojekt fatta
beslut i ärendet. Om projektet inte uppfyller gällande folkrättsliga regler, ska
delegationen uppmana den som anmält ärendet till delegationen att

1. vidta konstruktionsändringar,
2. överväga andra vapenprojekt,
3. utfärda begränsningar för vapnets operativa användning, eller
4. modifiera stridsmetoden.

Årlig redogörelse

8 § Delegationen ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redo-
görelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret
samt kostnaderna för den. Vidare ska delegationen senast den 1 mars varje
år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för näst-
kommande kalenderår.

Förordnanden

9 § Utöver vad som följer av 22 § myndighetsförordningen (2007:515) ut-
ser regeringen även vice ordföranden och sekreteraren i delegationen. För-
ordnandena ges för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på delegationen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på delegationen:

4 § 1–3 om arbetsordning och verksamhetsplan, och
29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

12 § Delegationens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får över-
klagas hos regeringen.

Anmälan av vapenprojekt

13 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-
institut och andra myndigheter ska snarast möjligt anmäla till delegationen
varje projekt som avser studium, utveckling, nyanskaffning eller modifie-
ring av vapen eller stridsmetoder. Anmälan om sådana projekt får även göras
av andra.

background image

3

SFS 2007:936

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007