SFS 2007:937 Förordning med instruktion för Försvarets radioanstalt

070937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försvarets radioanstalt;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning i sådan
verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksam-
het.

2 § Försvarets radioanstalt ska särskilt

1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet,

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att be-

driva verksamheten, och

3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

3 § Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid värdering,
utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

4 § Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom informa-
tionssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja så-
dana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information
som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller
försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska särskilt kunna

1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,
2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-relaterade

hot mot samhällsviktiga system,

3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och
4. ge annat tekniskt stöd.
Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer inom in-

formationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.

Ledning

5 § Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

SFS 2007:937

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:937

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Försvarets radioanstalt ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101). Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om be-
slut i administrativa ärenden.

10 § I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

11 § Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för genomförande av IT-sä-
kerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet. Myndigheten beslutar eller
meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 § myndighetsförord-
ningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)