SFS 2007:938 Förordning om ändring i förordningen (2007:708) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

070938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:708) om ändring i
förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till
och utjämningsavgift för kommuner för kostnader
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:9) om utjäm-

ningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt la-
gen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i stället för
dess lydelse enligt förordningen (2007:708) om ändring i nämnda förord-
ning ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:938

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:938

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Nettoprisindex

Uppräkning till bidrags- och avgiftsårets kostnadsnivå sker med hjälp av ut-
vecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i
nettoprisindex för respektive år används följande: 2007 (2,5) och 2008 (2,0).

Genomsnittskostnaden

Koncentrationsindex (K-IX)

P123k06 = Antal personer i personkrets 1–3 med verkställda beslut i kom-
munen den 1 oktober 2006.
P123r06 = Antal personer i personkrets 1–3 med verkställda beslut i landet
den 1 oktober 2006.
p = Exponent som justerar för koncentrationens effekt på standardkostna-
den. Exponenten uppgår till –0,16.
ik06 = Antal invånare i kommunen den 31 december 2006.
ir06 = Antal invånare i landet den 31 december 2006.
Beräkning av koncentrationsindexet enligt följande formel:
((P123k06/ik06) / (P123r06/ir06))

p.

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning exklusive koncentrationsin-
dex.
Sk = Standardkostnad inklusive koncentrationsindex.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för 2006
enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:52.

Tillkommer 86 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

background image

3

SFS 2007:938

Avgår 86 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till an-

dra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) – 0,86 x (F+G+J) +
0,86 x 0,23 x ((H/0,23) – G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ersatta via den första beräknade standardkostnaden för
2006 multiplicerad med 86 procent = 0,86 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x
(B+C+D+E) – 0,86 x (F+G+J) + 0,86 x 0,23 x ((H/0,23) – G) – (0,86 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden inklusive koncentrationsin-

dexet adderas med värdet av steg 3 dividerat med standardkostnaden inklu-
sive koncentrationsindexet = (Sk + steg 3) / Sk.

Slutlig standardkostnad

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;