SFS 2007:940 Förordning om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

070940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1160) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2002:1160) med in-

struktion för Statens skolverk

2

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 2 och 8–9 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, samt närmast

före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Skolverket ska

1. genom utbildningsinspektion granska kvaliteten i skolväsendet och ha

tillsyn enligt 3 §,

2. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skol-

barnsomsorgen,

3. kontinuerligt se över kursplaner och betygskriterier,
4. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med utbildnings-

inspektion, uppföljning och utvärdering,

5. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av Skolverkets

uppgifter enligt 1–3,

6. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
7. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet såväl inom som

utanför landet,

8. vara ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning i Sverige och i

övriga EU-länder samt länder inom EES-området,

9. samverka med Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska

institutet samt med andra berörda myndigheter och organisationer,

10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

11. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och – i den mån uppgiften inte ankommer
på Specialpedagogiska institutet eller Myndigheten för skolutveckling –
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i för-
hållande till övriga berörda parter,

1 Jfr bet. 2006/07:AU6, rskr. 2006/07:100.

2 Senaste lydelse av 6 § 2006:147.

SFS 2007:940

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:940

12. ha ett samlat ansvar för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde

som rör nyanlända personer, och

13. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

8 §

3 Styrelsen ska pröva om Skolverkets verksamhet bedrivs effektivt och

i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda
generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen
finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om Skolverkets årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som Skolverket ska lämna till regeringen enligt 8 a §,

3. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med

anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),

4. föreskrifter, och
5. i principiellt viktiga frågor, dock inte frågor som hör till ansvarsområ-

det för barn- och elevombudet för likabehandling.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som

inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

8 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Skolverkets årsredovis-
ning innehåller någon invändning, ska verket redovisa för regeringen vilka
åtgärder det har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen
överlämnats.

9 § Skolverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i
dess lydelse före den 1 januari 2008.

9 a §

4 Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av sty-

relsen, av barn- och elevombudet för likabehandling eller av personal-
ansvarsnämnden.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra så-

dana ärenden som avses i första stycket. Hur detta ska ske anges i arbetsord-
ningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte sådana ärenden som avses i 8 § andra stycket 4.

3 Senaste lydelse 2006:147.

4 Senaste lydelse 2006:147.

background image

3

SFS 2007:940

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Skolverket med undantag av 11–13, 15, 21 och 32 §§, 33 § andra stycket
samt 35 §.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007