SFS 2007:941 Förordning om ändring i förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

070941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1161) med
instruktion för Myndigheten för skolutveckling;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1161) med instruk-

tion för Myndigheten för skolutveckling

1

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, samt närmast

före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 § Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda
generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen
finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 5 a §,

3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
4. i principiellt viktiga frågor.

6 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)
i dess lydelse före den 1 januari 2008.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

5 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredo-
visning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för rege-
ringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med
anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter
det att revisionsberättelsen överlämnats.

1 Senaste lydelse av 3 § 2004:204.

SFS 2007:941

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:941

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Myndigheten för skolutveckling med undantag av 2, 11–13 och 15 §§, 33 §
andra stycket samt 35 §.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)