SFS 2007:942 Förordning om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

070942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:286) med
instruktion för Specialpedagogiska institutet;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:286) med instruk-

tion för Specialpedagogiska institutet

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 10, 14, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmast

före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 § Styrelsen ska pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i
överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda
generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen
finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om institutets årsredovisning och budgetunderlag,
2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som institutet ska lämna till regeringen enligt 10 a §,

3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
4. i strategiska frågor om inriktning av och resurser i verksamheten inom

ramen för gällande uppdrag och anslag.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över institutets årsredovis-
ning innehåller någon invändning, ska institutet redovisa för regeringen
vilka åtgärder institutet har vidtagit eller avser att vidta med anledning av in-
vändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revi-
sionsberättelsen överlämnats.

14 § Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av styrel-
sen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt specialskoleförord-
ningen (1995:401).

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av

generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta ska
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

SFS 2007:942

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:942

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 10 §

andra stycket 1 och 2.

17 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i
dess lydelse före den 1 januari 2008.

20 §

1 Beslut som rektor eller lärare har meddelat enligt föreskrifter i spe-

cialskoleförordningen (1995:401) får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Specialpedagogiska institutet med undantag av 2, 4, 5, 11–13, 15, 17, 21, 27,
28 och 33–35 §§.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.