SFS 2007:943 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

070943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMMPNE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMMPND+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMMPNC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i specialskolef�rordningen (1995:401);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om specialskolef�rordningen (1995:401)</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 2 kap. 3 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 3 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 2 kap. 7 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 5 a och</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">5 b ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 5 a och 5 b �� tv� nya rubriker av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Styrelsens ansvar och uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 a � </b>Styrelsen ska pr�va om Specialskolemyndighetens verksamhet be-<br/>drivs effektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Sty-<br/>relsen ska bitr�da generaldirekt�ren och f�resl� generaldirekt�ren de �tg�r-<br/>der som styrelsen finner motiverade.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">Styrelsen ska besluta<br/>1. om Specialskolemyndighetens �rsredovisning och budgetunderlag,<br/>2. om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">den redovisning som Specialskolemyndigheten ska l�mna till regeringen en-<br/>ligt 5 b �, och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ting.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>�tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 b � </b>Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver Specialskolemyndighe-<br/>tens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska Specialskolemyndig-<br/>heten redovisa f�r regeringen vilka �tg�rder myndigheten har vidtagit eller<br/>avser att vidta med anledning av inv�ndningen. Redovisningen ska l�mnas<br/>inom en m�nad efter det att revisionsber�ttelsen �verl�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse av<br/>2 kap. 3 � 2000:448<br/>rubriken n�rmast f�re 2 kap. 3 � 2000:448.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:943</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:943</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">2<b> </b>Specialskolemyndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Generaldirekt�ren ska avg�ra �renden som inte ska avg�ras av sty-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">relsen, personalansvarsn�mnden eller n�gon annan enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�dana �renden som avses i f�rsta stycket inte beh�ver avg�ras av</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">generaldirekt�ren, f�r de avg�ras av n�gon annan tj�nsteman. Hur detta ska<br/>ske anges i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra stycket g�ller inte f�reskrifter och s�dana �renden som avses i</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">2 kap. 5 a � andra stycket 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Den upph�vda verksf�rordningen (1995:1322) ska fortfarande g�lla f�r</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">Specialskolemyndigheten med undantag av 2, 4, 5, 1115, 17, 21, 27, 28 och<br/>3335 ��.</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2000:448.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2000:448.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i specialskolef�rordningen (1995:401);

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om specialskolef�rordningen (1995:401)

1

dels att 2 kap. 3 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 3 � ska utg�,
dels att 2 kap. 7 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 kap. 5 a och

5 b ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 5 a och 5 b �� tv� nya rubriker av f�ljande
lydelse.

2 kap.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 a � Styrelsen ska pr�va om Specialskolemyndighetens verksamhet be-
drivs effektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Sty-
relsen ska bitr�da generaldirekt�ren och f�resl� generaldirekt�ren de �tg�r-
der som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om Specialskolemyndighetens �rsredovisning och budgetunderlag,
2. om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som Specialskolemyndigheten ska l�mna till regeringen en-
ligt 5 b �, och

3. s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

�tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse

5 b � Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver Specialskolemyndighe-
tens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska Specialskolemyndig-
heten redovisa f�r regeringen vilka �tg�rder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av inv�ndningen. Redovisningen ska l�mnas
inom en m�nad efter det att revisionsber�ttelsen �verl�mnats.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 3 � 2000:448
rubriken n�rmast f�re 2 kap. 3 � 2000:448.

SFS 2007:943

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:943

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

7 �

2 Specialskolemyndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.

10 �

3 Generaldirekt�ren ska avg�ra �renden som inte ska avg�ras av sty-

relsen, personalansvarsn�mnden eller n�gon annan enligt denna f�rordning.

Om s�dana �renden som avses i f�rsta stycket inte beh�ver avg�ras av

generaldirekt�ren, f�r de avg�ras av n�gon annan tj�nsteman. Hur detta ska
ske anges i arbetsordningen eller i s�rskilda beslut.

Andra stycket g�ller inte f�reskrifter och s�dana �renden som avses i

2 kap. 5 a � andra stycket 1 och 2.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upph�vda verksf�rordningen (1995:1322) ska fortfarande g�lla f�r

Specialskolemyndigheten med undantag av 2, 4, 5, 1115, 17, 21, 27, 28 och
3335 ��.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2000:448.

3 Senaste lydelse 2000:448.

;