SFS 2007:943 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

070943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om specialskoleförordningen (1995:401)

1

dels att 2 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska utgå,
dels att 2 kap. 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och

5 b §§, samt närmast före 2 kap. 5 a och 5 b §§ två nya rubriker av följande
lydelse.

2 kap.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 a § Styrelsen ska pröva om Specialskolemyndighetens verksamhet be-
drivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Sty-
relsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgär-
der som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om Specialskolemyndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som Specialskolemyndigheten ska lämna till regeringen en-
ligt 5 b §, och

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

�&tgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

5 b § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Specialskolemyndighe-
tens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Specialskolemyndig-
heten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas
inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 2000:448
rubriken närmast före 2 kap. 3 § 2000:448.

SFS 2007:943

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:943

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

2 Specialskolemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.

10 §

3 Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av sty-

relsen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt denna förordning.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av

generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta ska
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i

2 kap. 5 a § andra stycket 1 och 2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Specialskolemyndigheten med undantag av 2, 4, 5, 11�15, 17, 21, 27, 28 och
33�35 §§.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2000:448.

3 Senaste lydelse 2000:448.