SFS 2007:944 Förordning om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

070944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sameskolförordningen (1995:205);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om sameskolförordningen (1995:205)
dels att 2 kap. 7 § samt rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

Personalansvarsnämnd

7 §

1 Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd som

prövar frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när an-

ställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.
Skolchefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden ska

i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som Sameskolstyrel-
sen utser.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande.

7 a § Sameskolstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 1996:551.

SFS 2007:944

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:944

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Sameskolstyrelsen ska fortfarande ha det ansvar för verksamheten och

de uppgifter som anges i 6�9, 11, 13 och 15 §§ i den upphävda verksförord-
ningen (1995:1322). Vidare ska 26�31 §§ verksförordningen fortfarande
gälla för Sameskolstyrelsen.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)