SFS 2007:945 Förordning om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

070945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1201) med
instruktion för Nationellt centrum för flexibelt
lärande;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:1201) med instruk-

tion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

1

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,
dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

Nationellt centrum för flexibelt lärande ska tillämpa personalföreträ-

darförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Nationellt centrum för flexibelt lärande med undantag av 2, 4, 5, 17 och 32–
35 §§.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2006:1364.

SFS 2007:945

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007