SFS 2007:946 Förordning om ändring i förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

070946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:723) med
instruktion för Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:723) med instruk-

tion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

dels att 3, 4, 7 och 9 §§ samt rubriken närmast före 4 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 a §, samt närmast

före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1 Myndigheten ska

1. besluta om statsbidrag eller särskilda medel till utbildningsanordnare

som får anordna kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om
kvalificerad yrkesutbildning,

2. på det sätt som anges i 1 kap. 9 § förordningen (2001:1131) om kvalifi-

cerad yrkesutbildning svara för sådana försäkringar som anges där,

3. ha ett övergripande nationellt planeringsansvar för utbildningen och

lämna förslag om de ekonomiska ramarna,

4. följa upp och främja utvecklingen av utbildningen,
5. informera och sprida kunskap om utbildningen,
6. ha tillsyn över utbildningen,
7. säkerställa utbildningens kvalitet,
8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,
9. främja studerandeinflytande, och
10. inom sitt verksamhetsområde samverka med berörda myndigheter och

organisationer.

Det som sägs i första stycket 1 och 2 gäller inte kvalificerad yrkesutbild-

ning som bedrivs som uppdragsutbildning.

Personalföreträdare

4 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)
i dess lydelse före den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 2006:1531.

SFS 2007:946

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:946

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda
generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen
finner motiverade.

Styrelsen ska besluta om
1. myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den

redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 7 a §, och

3. den huvudsakliga fördelningen av utbildningsplatser.

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

7 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredo-
visning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för rege-
ringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med
anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter
det att revisionsberättelsen överlämnats.

9 §

2 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 §
andra stycket får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning med undantag av 2 §, 4 §
andra stycket, 5, 11–13, 15, 34 och 35 §§.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:1531. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.