SFS 2007:947 Förordning om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

070947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1110) med
instruktion för Nämnden för Rh-anpassad
utbildning;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:1110) med instruk-

tion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

1

dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Nämnden för Rh-anpassad utbildning ska fortfarande ha det ansvar för

verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ i den upp-
hävda verksförordningen (1995:1322). Vidare ska 18, 26–29 och 31 §§
verksförordningen fortfarande gälla för nämnden.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
4 § 1996:550
5 § 1996:550.

SFS 2007:947

Utkom från trycket
den 30 november 2007

2 SFS 2007:935–995

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007