SFS 2007:948 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

070948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:17px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMNCCE+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNCCD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Skolv�sendets <br/>�verklaganden�mnd;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Skolv�sendets �verklaganden�mnd ska pr�va �verklaganden av vissa<br/>beslut p� skolv�sendets omr�de. Vilka beslut som f�r �verklagas till n�mn-<br/>den anges i skollagen (1985:1100) samt i grundskolef�rordningen<br/>(1994:1194), specialskolef�rordningen (1995:401) och f�rordningen<br/>(2004:203) om visstidsutbildning vid s�rskilda resurscenter.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>N�mnden ska best� av sex ledam�ter. Vice ordf�randen ska uppfylla<br/>samma krav som enligt 1 kap. 14 � skollagen (1985:1100) g�ller f�r ordf�-<br/>randen.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det ska finnas h�gst tv� ers�ttare f�r de andra ledam�terna.</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Hos myndigheten ska det finnas en direkt�r som �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>N�mnden har sitt kansli hos Statens skolverk. Skolverkets personal<br/>sk�ter n�mndens kanslig�rom�l i enlighet med vad direkt�ren beg�r. Vidare<br/>sk�ter verket n�mndens ekonomiadministration.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>N�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�randen och<br/>minst tv� andra ledam�ter �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 � </b>N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om att ordf�ran-<br/>den, vice ordf�randen eller direkt�ren f�r avg�ra �renden om �verklaganden</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:948</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:948</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">som �r av s�dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas<br/>eller som annars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Direkt�ren ska avg�ra �renden som �r av administrativ art.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om att den som �r f�-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">redragande f�r fatta beslut om handl�ggningen av ett �rende eller avg�ra<br/>�renden som �r av administrativ art.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>�rendena ska avg�ras efter f�redragning av s�rskilt utsedd f�redra-<br/>gande eller av direkt�ren.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�redragningen utf�rs av personal vid Statens skolverk, om den inte ut-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs av direkt�ren. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i ett enskilt</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">fall besluta att �renden som avg�rs enligt 7 eller 8 � inte beh�ver f�redras.<br/>Direkt�ren f�r i ett enskilt fall besluta att ett �rende som avg�rs enligt 8 �<br/>inte beh�ver f�redras.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>Statens skolverk utser, efter samr�d med direkt�ren, personal f�r f�-<br/>redragning inf�r n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� myndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">16 � om beslutf�rhet,<br/>18 � andra stycket om �verenskommelse om uppl�telse av lokaler,<br/>20 � tredje stycket om f�redragning, och<br/>24 � om st�llf�retr�dare.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1991:1122) med instruktion f�r Skolv�sendets �verklaganden�mnd ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Skolv�sendets
�verklaganden�mnd;

utf�rdad den 15 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Skolv�sendets �verklaganden�mnd ska pr�va �verklaganden av vissa
beslut p� skolv�sendets omr�de. Vilka beslut som f�r �verklagas till n�mn-
den anges i skollagen (1985:1100) samt i grundskolef�rordningen
(1994:1194), specialskolef�rordningen (1995:401) och f�rordningen
(2004:203) om visstidsutbildning vid s�rskilda resurscenter.

Ledning

2 � Myndigheten leds av en n�mnd.

3 � N�mnden ska best� av sex ledam�ter. Vice ordf�randen ska uppfylla
samma krav som enligt 1 kap. 14 � skollagen (1985:1100) g�ller f�r ordf�-
randen.

Det ska finnas h�gst tv� ers�ttare f�r de andra ledam�terna.

Organisation

4 � Hos myndigheten ska det finnas en direkt�r som �r myndighetschef.

5 � N�mnden har sitt kansli hos Statens skolverk. Skolverkets personal
sk�ter n�mndens kanslig�rom�l i enlighet med vad direkt�ren beg�r. Vidare
sk�ter verket n�mndens ekonomiadministration.

�rendenas handl�ggning

6 � N�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�randen och
minst tv� andra ledam�ter �r n�rvarande.

7 � N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om att ordf�ran-
den, vice ordf�randen eller direkt�ren f�r avg�ra �renden om �verklaganden

SFS 2007:948

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:948

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

som �r av s�dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas
eller som annars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av n�mnden.

8 � Direkt�ren ska avg�ra �renden som �r av administrativ art.

N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om att den som �r f�-

redragande f�r fatta beslut om handl�ggningen av ett �rende eller avg�ra
�renden som �r av administrativ art.

9 � �rendena ska avg�ras efter f�redragning av s�rskilt utsedd f�redra-
gande eller av direkt�ren.

F�redragningen utf�rs av personal vid Statens skolverk, om den inte ut-

f�rs av direkt�ren.

N�mnden f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i ett enskilt

fall besluta att �renden som avg�rs enligt 7 eller 8 � inte beh�ver f�redras.
Direkt�ren f�r i ett enskilt fall besluta att ett �rende som avg�rs enligt 8 �
inte beh�ver f�redras.

10 � Statens skolverk utser, efter samr�d med direkt�ren, personal f�r f�-
redragning inf�r n�mnden.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

11 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� myndigheten:

16 � om beslutf�rhet,
18 � andra stycket om �verenskommelse om uppl�telse av lokaler,
20 � tredje stycket om f�redragning, och
24 � om st�llf�retr�dare.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1991:1122) med instruktion f�r Skolv�sendets �verklaganden�mnd ska
upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;