SFS 2007:948 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

070948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skolväsendets
överklagandenämnd;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa
beslut på skolväsendets område. Vilka beslut som får överklagas till nämn-
den anges i skollagen (1985:1100) samt i grundskoleförordningen
(1994:1194), specialskoleförordningen (1995:401) och förordningen
(2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av sex ledamöter. Vice ordföranden ska uppfylla
samma krav som enligt 1 kap. 14 § skollagen (1985:1100) gäller för ordfö-
randen.

Det ska finnas högst två ersättare för de andra ledamöterna.

Organisation

4 § Hos myndigheten ska det finnas en direktör som är myndighetschef.

5 § Nämnden har sitt kansli hos Statens skolverk. Skolverkets personal
sköter nämndens kansligöromål i enlighet med vad direktören begär. Vidare
sköter verket nämndens ekonomiadministration.

�rendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst två andra ledamöter är närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföran-
den, vice ordföranden eller direktören får avgöra ärenden om överklaganden

SFS 2007:948

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:948

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas
eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

8 § Direktören ska avgöra ärenden som är av administrativ art.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att den som är fö-

redragande får fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller avgöra
ärenden som är av administrativ art.

9 § �rendena ska avgöras efter föredragning av särskilt utsedd föredra-
gande eller av direktören.

Föredragningen utförs av personal vid Statens skolverk, om den inte ut-

förs av direktören.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt

fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras.
Direktören får i ett enskilt fall besluta att ett ärende som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

10 § Statens skolverk utser, efter samråd med direktören, personal för fö-
redragning inför nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

16 § om beslutförhet,
18 § andra stycket om överenskommelse om upplåtelse av lokaler,
20 § tredje stycket om föredragning, och
24 § om ställföreträdare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)