SFS 2007:949 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

070949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMNCKD+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNCJD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Internationella <br/>programkontoret f�r utbildningsomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det �r det svenska<br/>programkontoret f�r de EU-program och andra internationella program<br/>inom utbildningsomr�det som regeringen i ett enskilt fall beslutar.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de enligt 1 �</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. informera om programmen och ge r�d,<br/>2. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,<br/>3. handl�gga projektans�kningar och i f�rekommande fall besluta om pro-</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jektbidrag,</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. f�lja upp och sprida projektresultat,<br/>5. f�lja upp anv�ndningen av bidrag, <br/>6. samverka med ber�rda myndigheter och organisationer, samt<br/>7. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tioner i andra l�nder.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 � </b>Ut�ver det som f�ljer av 1 och 2 �� ska myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. informera om �vriga EU-program inom utbildningsomr�det, och <br/>2. vara ett nationellt centrum f�r Europass enligt Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">r�dets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig ge-<br/>menskapsram f�r tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft15">1.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 � </b>Myndigheten f�r inom ramen f�r sin verksamhet ta emot uppdrag fr�n<br/>Europeiska gemenskapernas kommission, Nordiska ministerr�det och Sty-<br/>relsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna f�r<br/>s�dana uppdrag kan t�ckas av befintliga resurser eller genom bidrag fr�n<br/>kommissionen, Nordiska ministerr�det eller Sida.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�taganden som p�verkar inriktningen av verksamheten eller inneb�r nya</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter ska godk�nnas av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 EGT L 390, 31.12.2004, s. 6 (Celex 32004D2241).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:949</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:949</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Myndigheten leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst nio<br/>ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>Ut�ver de bidrag som myndigheten f�r genom avtal mellan rege-<br/>ringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella program-<br/>kontor, kan myndigheten beg�ra bidrag fr�n kommissionen f�r s�rskilda ak-<br/>tiviteter. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� myndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och<br/>29 � om �rendef�rteckning.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b>Myndighetens beslut i andra fr�gor �n s�dana som avser anst�llnings-<br/>�renden f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1999:1222) med instruktion f�r Internationella programkontoret f�r utbild-<br/>ningsomr�det ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Internationella
programkontoret f�r utbildningsomr�det;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det �r det svenska
programkontoret f�r de EU-program och andra internationella program
inom utbildningsomr�det som regeringen i ett enskilt fall beslutar.

2 � Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de enligt 1 �

1. informera om programmen och ge r�d,
2. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
3. handl�gga projektans�kningar och i f�rekommande fall besluta om pro-

jektbidrag,

4. f�lja upp och sprida projektresultat,
5. f�lja upp anv�ndningen av bidrag,
6. samverka med ber�rda myndigheter och organisationer, samt
7. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-

tioner i andra l�nder.

3 � Ut�ver det som f�ljer av 1 och 2 �� ska myndigheten

1. informera om �vriga EU-program inom utbildningsomr�det, och
2. vara ett nationellt centrum f�r Europass enligt Europaparlamentets och

r�dets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig ge-
menskapsram f�r tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)

1.

4 � Myndigheten f�r inom ramen f�r sin verksamhet ta emot uppdrag fr�n
Europeiska gemenskapernas kommission, Nordiska ministerr�det och Sty-
relsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna f�r
s�dana uppdrag kan t�ckas av befintliga resurser eller genom bidrag fr�n
kommissionen, Nordiska ministerr�det eller Sida.

�taganden som p�verkar inriktningen av verksamheten eller inneb�r nya

uppgifter ska godk�nnas av regeringen.

1 EGT L 390, 31.12.2004, s. 6 (Celex 32004D2241).

SFS 2007:949

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:949

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Ledning

5 � Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 � Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst nio
ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

7 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

Personalansvarsn�mnd

8 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

9 � Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101).

Bidrag

10 � Ut�ver de bidrag som myndigheten f�r genom avtal mellan rege-
ringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella program-
kontor, kan myndigheten beg�ra bidrag fr�n kommissionen f�r s�rskilda ak-
tiviteter.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

11 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� myndigheten:

27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och
29 � om �rendef�rteckning.

�verklagande

12 � Myndighetens beslut i andra fr�gor �n s�dana som avser anst�llnings-
�renden f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1999:1222) med instruktion f�r Internationella programkontoret f�r utbild-
ningsomr�det ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;