SFS 2007:949 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

070949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Internationella
programkontoret för utbildningsområdet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Internationella programkontoret för utbildningsområdet är det svenska
programkontoret för de EU-program och andra internationella program
inom utbildningsområdet som regeringen i ett enskilt fall beslutar.

2 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §

1. informera om programmen och ge råd,
2. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
3. handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om pro-

jektbidrag,

4. följa upp och sprida projektresultat,
5. följa upp användningen av bidrag,
6. samverka med berörda myndigheter och organisationer, samt
7. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-

tioner i andra länder.

3 § Utöver det som följer av 1 och 2 §§ ska myndigheten

1. informera om övriga EU-program inom utbildningsområdet, och
2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och

rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig ge-
menskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass)

1.

4 § Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från
Europeiska gemenskapernas kommission, Nordiska ministerrådet och Sty-
relsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna för
sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från
kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida.

�&taganden som påverkar inriktningen av verksamheten eller innebär nya

uppgifter ska godkännas av regeringen.

1 EGT L 390, 31.12.2004, s. 6 (Celex 32004D2241).

SFS 2007:949

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:949

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Bidrag

10 § Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan rege-
ringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella program-
kontor, kan myndigheten begära bidrag från kommissionen för särskilda ak-
tiviteter.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

�verklagande

12 § Myndighetens beslut i andra frågor än sådana som avser anställnings-
ärenden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)