SFS 2007:950 Förordning med instruktion för Svenska Unescorådet

070950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Svenska Unescorådet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Svenska Unescorådet är ett sådant nationellt samarbetsorgan som en-
ligt stadgan för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap
och kultur (Unesco) ska samordna de nationella organen inom Unescos om-
råde med organisationens verksamhet.

Myndigheten ska främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja

svenska insatser inom ramen för organisationens program.

2 § Myndigheten ska

1. bistå regeringen med råd, förslag och yttranden i frågor som angår

Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,

2. samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frågor

som rör myndighetens verksamhetsområde,

3. sprida kännedom om och skapa intresse för Unescos verksamhet i sam-

verkan med andra berörda organ,

4. handlägga sådana ärenden som myndigheten har tagit emot från

Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in från svenska
myndigheter, institutioner, organisationer eller enskilda personer,

5. arbeta för de åtgärder som anvisas av Unescos generalkonferens och

som är ägnade att främja syftet med myndighetens verksamhet och i övrigt
ta initiativ till sådana åtgärder, och

6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd, särskilt i de

nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter.

SFS 2007:950

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:950

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Organisation

5 § Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) upplåter lokaler och
sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämn-
den.

6 § Företrädare för Utrikes-, Utbildnings- och Kulturdepartementet får
närvara vid sammanträden med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)