SFS 2007:951 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen

070951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 §

Post- och telestyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar

inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

Postområdet

2 §

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns till-

gänglig för alla enligt de mål som anges i postlagen (1993:1684),

2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten motsvarar

samhällets behov,

3. övervaka prisutvecklingen,
4. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, och
5. meddela föreskrifter enligt postförordningen (1993:1709).

Kassaserviceområdet

3 §

Post- och telestyrelsen ska bevaka att kassaservicen enligt lagen

(2001:1276) om grundläggande kassaservice motsvarar samhällets behov.

Området för elektronisk kommunikation

4 §

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer

enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

2. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

3. främja en hållbar konkurrens,
4. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
5. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,

1 Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2007:951

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:951

6. följa utvecklingen inom området för elektronisk kommunikation, sär-

skilt när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation och uppkomsten
av eventuella miljö- och hälsorisker,

7. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

8. på begäran överlämna information till Europeiska gemenskapernas

kommission om utförda kontroller på slutkundsmarknaden och, vid behov,
om de system för kostnadskalkyler som används av de berörda företagen,

9. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

10. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning

för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse
om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektruman-
vändningen,

11. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrust-

ning samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:124) om radio-
och teleterminalutrustning,

12. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska

signaturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:833) om
kvalificerade elektroniska signaturer,

13. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, och

14. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka
för ökad krishanteringsförmåga.

5 §

Post- och telestyrelsen ska beakta de rekommendationer som Europe-

iska gemenskapernas kommission utfärdar om harmonisering av genom-
förandet av bestämmelser på området för elektronisk kommunikation.

Om myndigheten inte följer en sådan rekommendation ska myndigheten

meddela kommissionen detta och motivera sin ståndpunkt.

6 §

Post- och telestyrelsen ska svara för att Sverige har en nationell funk-

tion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga
IT-incidenter.

Myndigheten ska i detta arbete
1. agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida informa-

tion samt vid behov medverka i samordning av åtgärder som krävs för att av-
hjälpa eller lindra effekter av det inträffade,

2. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informa-

tionssäkerhetsområdet,

3. lämna råd och stöd avseende förebyggande arbete till andra statliga

myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer i
frågor om nätsäkerhet,

4. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra

länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

background image

3

SFS 2007:951

EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 §

Post- och telestyrelsen ska

1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser

mellan Sverige och andra länder,

2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom

Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post-
och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och
annat internationellt samarbete,

3. vara det behöriga organ som får begära råd och stöd enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om in-
rättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

2,

4. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete,
5. handlägga ärenden som rör teknisk och ekonomisk koordinering enligt

EUTELSAT och ITSO.

Upphandling av samhällsåtaganden och grundläggande betaltjänster

8 §

Post- och telestyrelsen får genom upphandling

1. tillgodose funktionshindrades behov av särskilda post- och kassatjäns-

ter samt elektroniska kommunikationstjänster,

2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter

och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden,

3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och elektroniska kom-

munikationstjänster under höjd beredskap, och

4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk

kommunikation och posttjänster i fred.

Särskilda uppgifter

9 §

När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter ska den i förekom-

mande fall beakta nationell och internationell standard.

10 §

Post- och telestyrelsen ska fullgöra den prövning eller tillsyn som re-

geringen särskilt beslutar om i samband med avtal mellan staten och en post-
operatör.

11 §

Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elek-

tronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur
den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för elektro-
nisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.

Myndigheten ska vidare särskilt verka för att de handikappolitiska målen

uppnås inom dess ansvarsområde. Myndigheten ska därvid vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Post- och telestyrelsen ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i

frågor rörande regional tillväxtpolitik och handikappolitiska frågor samråda
med berörda myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte
mellan myndigheterna.

2 EUT L 77, 13.3.2004, s. 1 (Celex 32004R0460).

background image

4

SFS 2007:951

12 §

Post- och telestyrelsen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all

sin verksamhet och där det bedöms lämpligt särskilt belysa och beakta kvin-
nors och mäns villkor.

13 §

Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som följer av per-

sonuppgiftslagen (1998:204) och sekretesslagen (1980:100), till myndighe-
ter och enskilda sälja uppgifter ur Post- och telestyrelsens frekvens- och till-
ståndsregister.

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databe-

handling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen beslutas av Post-
och telestyrelsen.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säl-

jas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integri-
tet. Om den registrerade har anmält till Post- och telestyrelsen att han eller
hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas
för det ändamålet.

Ledning

14 §

Post- och telestyrelsen leds av en styrelse.

15 §

Styrelsen består av lägst fem och högst tio ledamöter.

Personalansvarsnämnd

16 §

Vid Post- och telestyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Handläggningen av vissa ärenden

17 §

Vid prövningen av ärenden enligt 7 kap. 10 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska föredraganden vara lagfaren.

Tillämpligheten av viss förordning

18 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Post-

och telestyrelsen.

Avgifter

19 §

Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet

finns i

– 18 § postlagen (1993:1684),
– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,
– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,
– 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
– förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens

verksamhet.

background image

5

SFS 2007:951

Bisysslor

20 §

De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon

annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, postlagen (1993:1684), lagen (2000:121) om
radio- och teleterminalutrustning eller lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. De får inte heller vara anställda hos eller åta sig upp-
drag för ett företag som driver sådan verksamhet. Post- och telestyrelsen får
dock i enskilda fall besluta om undantag från detta förbud.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen ska upphöra att gälla.

2. Vid upphandlingar enligt 8 § 2 får Post- och telestyrelsen inte ingå upp-

handlingskontrakt som börjar gälla före den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007