SFS 2007:952 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

070952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMNECA+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNEBP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i kontinentalsockelf�rordningen <br/>(1966:315);</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4, 4 a, 5 och 7 �� kontinentalsockelf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (1966:315) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>Tillst�nd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tillg�ngar fr�n denna meddelas av regeringen, om ej annat f�ljer av 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan ska ges in till Regeringskansliet (N�ringsdepartementet) och ska</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppgift om s�kandens hemvist och postadress samt, n�r s�kanden �r ut-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�ndskt f�retag, om filial som s�kanden har eller avser att inr�tta i Sverige<br/>f�r den till�mnade verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppgift om den till�mnade verksamhetens art och omfattning samt om</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det omr�de och den tid ans�kningen avser,</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. arbetsprogram f�r verksamheten,<br/>4. de uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma hur de allm�nna h�nsyns-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">reglerna i 2 kap. milj�balken iakttas,</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. uppgift om de �tg�rder s�kanden anser n�dv�ndiga f�r att f�rebygga</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vattenf�rorening och intr�ng p� sj�fart, fiske samt andra allm�nna och en-<br/>skilda intressen,</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. uppgift om s�kandens tekniska och ekonomiska f�ruts�ttningar f�r</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. karta, uppr�ttad enligt Sveriges geologiska unders�knings anvisningar,</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">j�mte beskrivning �ver det omr�de som avses med ans�kningen,</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. intyg som s�kanden vill �beropa f�r att styrka uppgifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">36.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt 3 a � lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska en ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tillst�nd att genom borrning eller spr�ngning utforska kontinentalsockeln<br/>eller att utvinna naturtillg�ngar fr�n den inneh�lla en milj�konsekvens-<br/>beskrivning.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft14">2<b> </b>Tillst�nd enligt 15 a � lagen om kontinentalsockeln meddelas av re-</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">geringen.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 1998:876.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1997:32.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:952</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:952</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan ska ges in till Regeringskansliet (N�ringsdepartementet) och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppgift om undervattenskabelns eller r�rledningens str�ckning p� kon-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tinentalsockeln och</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppgift om de �tg�rder som s�kanden anser beh�vs f�r att f�rhindra,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">begr�nsa och kontrollera f�roreningar fr�n r�rledningen.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Tillst�nd till sand-, grus- eller stent�kt p� omr�de som i sin helhet �r</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">bel�get inom allm�nt vattenomr�de i havet meddelas av Sveriges geologiska<br/>unders�kning, om ej annat f�ljer av sista stycket. Ans�kan ska inneh�lla de<br/>uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma hur de allm�nna h�nsynsreglerna i<br/>2 kap. milj�balken iakttas. Enligt 3 a � lagen om kontinentalsockeln ska an-<br/>s�kan inneh�lla en milj�konsekvensbeskrivning. Ans�kningshandlingarna<br/>ska ges in i minst sex exemplar. Unders�kningen ska i tillst�nds�rende in-<br/>h�mta yttrande fr�n Naturv�rdsverket, kommunen och andra ber�rda myn-<br/>digheter.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd ska meddelas f�r viss tid, h�gst tio �r, och avse visst omr�de. I</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">tillst�nd ska anges i vilken omfattning sand, grus eller sten f�r tas samt de<br/>villkor anges som beh�vs f�r att i sk�lig omfattning tillgodose andra intres-<br/>sen s�som sj�farten, fisket och naturv�rden eller som annars p�kallas av be-<br/>st�mmelserna i havsr�ttskonventionen. I tillst�nd ska erinras om den pr�v-<br/>ning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tillst�nd ska utg� avgifter enligt 4 b � andra stycket lagen om konti-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">nentalsockeln, om f�retagets ringa omfattning eller annat s�rskilt sk�l ej f�r-<br/>anleder annat. Avgifterna best�ms av Sveriges geologiska unders�kning.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om t�kt som avses med ans�kningen �r av st�rre omfattning eller kan</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">medf�ra betydande skadeverkningar eller annars om Naturv�rdsverket beg�r<br/>det, ska Sveriges geologiska unders�kning med eget yttrande h�nskjuta<br/>�rendet till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">4<b> </b>Avgift som avses i 4 b � andra stycket lagen om kontinentalsockeln</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ska betalas till Sveriges geologiska unders�kning.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1998:876.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1982:585.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i kontinentalsockelf�rordningen
(1966:315);

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 4, 4 a, 5 och 7 �� kontinentalsockelf�rord-

ningen (1966:315) ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1 Tillst�nd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur-

tillg�ngar fr�n denna meddelas av regeringen, om ej annat f�ljer av 5 �.

Ans�kan ska ges in till Regeringskansliet (N�ringsdepartementet) och ska

inneh�lla

1. uppgift om s�kandens hemvist och postadress samt, n�r s�kanden �r ut-

l�ndskt f�retag, om filial som s�kanden har eller avser att inr�tta i Sverige
f�r den till�mnade verksamheten,

2. uppgift om den till�mnade verksamhetens art och omfattning samt om

det omr�de och den tid ans�kningen avser,

3. arbetsprogram f�r verksamheten,
4. de uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma hur de allm�nna h�nsyns-

reglerna i 2 kap. milj�balken iakttas,

5. uppgift om de �tg�rder s�kanden anser n�dv�ndiga f�r att f�rebygga

vattenf�rorening och intr�ng p� sj�fart, fiske samt andra allm�nna och en-
skilda intressen,

6. uppgift om s�kandens tekniska och ekonomiska f�ruts�ttningar f�r

verksamheten,

7. karta, uppr�ttad enligt Sveriges geologiska unders�knings anvisningar,

j�mte beskrivning �ver det omr�de som avses med ans�kningen,

8. intyg som s�kanden vill �beropa f�r att styrka uppgifter som avses i

36.

Enligt 3 a � lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska en ans�kan om

tillst�nd att genom borrning eller spr�ngning utforska kontinentalsockeln
eller att utvinna naturtillg�ngar fr�n den inneh�lla en milj�konsekvens-
beskrivning.

Ans�kningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.

4 a �

2 Tillst�nd enligt 15 a � lagen om kontinentalsockeln meddelas av re-

geringen.

1 Senaste lydelse 1998:876.

2 Senaste lydelse 1997:32.

SFS 2007:952

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:952

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Ans�kan ska ges in till Regeringskansliet (N�ringsdepartementet) och

inneh�lla

1. uppgift om undervattenskabelns eller r�rledningens str�ckning p� kon-

tinentalsockeln och

2. uppgift om de �tg�rder som s�kanden anser beh�vs f�r att f�rhindra,

begr�nsa och kontrollera f�roreningar fr�n r�rledningen.

5 �

3 Tillst�nd till sand-, grus- eller stent�kt p� omr�de som i sin helhet �r

bel�get inom allm�nt vattenomr�de i havet meddelas av Sveriges geologiska
unders�kning, om ej annat f�ljer av sista stycket. Ans�kan ska inneh�lla de
uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma hur de allm�nna h�nsynsreglerna i
2 kap. milj�balken iakttas. Enligt 3 a � lagen om kontinentalsockeln ska an-
s�kan inneh�lla en milj�konsekvensbeskrivning. Ans�kningshandlingarna
ska ges in i minst sex exemplar. Unders�kningen ska i tillst�nds�rende in-
h�mta yttrande fr�n Naturv�rdsverket, kommunen och andra ber�rda myn-
digheter.

Tillst�nd ska meddelas f�r viss tid, h�gst tio �r, och avse visst omr�de. I

tillst�nd ska anges i vilken omfattning sand, grus eller sten f�r tas samt de
villkor anges som beh�vs f�r att i sk�lig omfattning tillgodose andra intres-
sen s�som sj�farten, fisket och naturv�rden eller som annars p�kallas av be-
st�mmelserna i havsr�ttskonventionen. I tillst�nd ska erinras om den pr�v-
ning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.

F�r tillst�nd ska utg� avgifter enligt 4 b � andra stycket lagen om konti-

nentalsockeln, om f�retagets ringa omfattning eller annat s�rskilt sk�l ej f�r-
anleder annat. Avgifterna best�ms av Sveriges geologiska unders�kning.

Om t�kt som avses med ans�kningen �r av st�rre omfattning eller kan

medf�ra betydande skadeverkningar eller annars om Naturv�rdsverket beg�r
det, ska Sveriges geologiska unders�kning med eget yttrande h�nskjuta
�rendet till regeringen.

7 �

4 Avgift som avses i 4 b � andra stycket lagen om kontinentalsockeln

ska betalas till Sveriges geologiska unders�kning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2007.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1998:876.

4 Senaste lydelse 1982:585.

;