SFS 2007:952 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

070952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontinentalsockelförordningen
(1966:315);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4, 4 a, 5 och 7 §§ kontinentalsockelförord-

ningen (1966:315) ska ha följande lydelse.

4 §

1 Tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna natur-

tillgångar från denna meddelas av regeringen, om ej annat följer av 5 §.

Ansökan ska ges in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska

innehålla

1. uppgift om sökandens hemvist och postadress samt, när sökanden är ut-

ländskt företag, om filial som sökanden har eller avser att inrätta i Sverige
för den tillämnade verksamheten,

2. uppgift om den tillämnade verksamhetens art och omfattning samt om

det område och den tid ansökningen avser,

3. arbetsprogram för verksamheten,
4. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsyns-

reglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,

5. uppgift om de åtgärder sökanden anser nödvändiga för att förebygga

vattenförorening och intrång på sjöfart, fiske samt andra allmänna och en-
skilda intressen,

6. uppgift om sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar för

verksamheten,

7. karta, upprättad enligt Sveriges geologiska undersöknings anvisningar,

jämte beskrivning över det område som avses med ansökningen,

8. intyg som sökanden vill åberopa för att styrka uppgifter som avses i

3�6.

Enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska en ansökan om

tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln
eller att utvinna naturtillgångar från den innehålla en miljökonsekvens-
beskrivning.

Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.

4 a §

2 Tillstånd enligt 15 a § lagen om kontinentalsockeln meddelas av re-

geringen.

1 Senaste lydelse 1998:876.

2 Senaste lydelse 1997:32.

SFS 2007:952

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:952

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ansökan ska ges in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och

innehålla

1. uppgift om undervattenskabelns eller rörledningens sträckning på kon-

tinentalsockeln och

2. uppgift om de åtgärder som sökanden anser behövs för att förhindra,

begränsa och kontrollera föroreningar från rörledningen.

5 §

3 Tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på område som i sin helhet är

beläget inom allmänt vattenområde i havet meddelas av Sveriges geologiska
undersökning, om ej annat följer av sista stycket. Ansökan ska innehålla de
uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken iakttas. Enligt 3 a § lagen om kontinentalsockeln ska an-
sökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökningshandlingarna
ska ges in i minst sex exemplar. Undersökningen ska i tillståndsärende in-
hämta yttrande från Naturvårdsverket, kommunen och andra berörda myn-
digheter.

Tillstånd ska meddelas för viss tid, högst tio år, och avse visst område. I

tillstånd ska anges i vilken omfattning sand, grus eller sten får tas samt de
villkor anges som behövs för att i skälig omfattning tillgodose andra intres-
sen såsom sjöfarten, fisket och naturvården eller som annars påkallas av be-
stämmelserna i havsrättskonventionen. I tillstånd ska erinras om den pröv-
ning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.

För tillstånd ska utgå avgifter enligt 4 b § andra stycket lagen om konti-

nentalsockeln, om företagets ringa omfattning eller annat särskilt skäl ej för-
anleder annat. Avgifterna bestäms av Sveriges geologiska undersökning.

Om täkt som avses med ansökningen är av större omfattning eller kan

medföra betydande skadeverkningar eller annars om Naturvårdsverket begär
det, ska Sveriges geologiska undersökning med eget yttrande hänskjuta
ärendet till regeringen.

7 §

4 Avgift som avses i 4 b § andra stycket lagen om kontinentalsockeln

ska betalas till Sveriges geologiska undersökning.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1998:876.

4 Senaste lydelse 1982:585.