SFS 2007:953 Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

070953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:281) om regionalt

transportbidrag

dels att 2�4, 7 a, 10, 11, 17, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Transportbidrag får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till för-

draget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2. verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas

av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den ge-
mensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter

2,

3. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga 1 till Europe-

iska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för
2007�2013

3,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning

(EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin

4,

5. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga 2 till

Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regional-
stöd för 2007�2013, eller

6. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kom-

missionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindu-
strin

5.

3 §

6

Stödområdet för transportbidraget är Västernorrlands, Jämtlands,

Västerbottens och Norrbottens län. Området indelas närmare enligt vad som
framgår av 7 a och 10 §§.

1 Senaste lydelse 2002:736.

2 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104).

3 EUT C 54, 4.3.2006, s. 13 (Celex 52006XC0304).

4 EGT L 205, 2.8.2002, s. 1 (Celex 32002R1407).

5 EUT C 317, 30.12.2003, s. 11 (Celex 52003XC1230).

6 Senaste lydelse 2006:211.

SFS 2007:953

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:953

4 §

7

Transportbidrag får lämnas som bidrag till transportkostnaden för

godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, i yrkesmässig trafik på
väg eller till sjöss.

För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbi-

drag inte lämnas.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge

att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till
transport i yrkesmässig trafik.

7 a §

8

Transportbidrag får lämnas för transporter av sågade trävaror.

För transporter av sågade trävaror från Bodens, Luleå, Piteå, �lvsbyns,

Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Kramfors, Härnö-
sands, Timrå, Sundsvalls och �&nge kommuner samt �rnsköldsviks kommun
med undantag för f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt och Sollefteå kom-
mun med undantag för Edsele, Junsele, Ramsele och �&dalslidens försam-
lingar får transportbidrag lämnas för högst 28 000 m3 per produktionsställe
och kalenderår.

10 §

Uttransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger

401 kilometer. Bidraget beräknas på grundval av transportsträckan och en
bidragssats i procent som beror på produktionsställets belägenhet enligt vad
som framgår av följande tabell.

7 Senaste lydelse 2000:1145.

8 Senaste lydelse 2001:227.

Belägenhet i

Bidragssats i procent

Sundsvalls och Timrå kommuner

10

Härnösands, �&nge, Kramfors och Härjedalens
kommuner samt �rnsköldsviks och Sollefteå
kommuner i de delar som inte särskilt uppräknas
nedan

15

Bräcke och Ragunda kommuner

20

Bergs, Nordmalings, �stersunds, Krokoms,
Umeå, Vännäs, Bjurholms, Robertsfors och �&re
kommuner

25

�&sele, Strömsunds, Vindelns, Dorotea och Lyck-
sele kommuner samt Edsele, Junsele, Ramsele
och �&dalslidens församlingar i Sollefteå kommun
samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i �rn-
sköldsviks kommun

30

Vilhelmina, Skellefteå, Piteå, Luleå, Storumans,
Norsjö och Bodens kommuner

35

background image

3

SFS 2007:953

11 §

9

Intransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger

401 kilometer. Bidraget ska beräknas utifrån en bidragssats för produktions-
ställets belägenhet som är fem procentenheter lägre än vad som anges i 10 §.
Beräkningsgrunderna i övrigt ska vara desamma.

11 a §

Maximalt belopp för det totala transportbidrag som kan beviljas

per produktionsställe och kalenderår är 15 miljoner kr.

17 §

10

Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Verket

för näringslivsutveckling för varje kalenderhalvår.

19 §

11

Transportbidrag får inte lämnas om sökanden är försatt i konkurs

vid prövningstillfället.

20 §

12

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 14 december 2007. Förordningen

ska dock tillämpas på ansökningar som avser transporter som skett från och
med den 1 januari 2007.

2. Ansökningar om transportbidrag för första kalenderhalvåret 2007 ska

ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 31 januari
2008.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar som avser trans-

porter som skett före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

�lvsbyns, Malå, Kalix, Arvidsjaurs, Haparanda,
Sorsele, �verkalix och �vertorneå kommuner

40

Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala, Gällivare och Ki-
runa kommuner

45

9 Senaste lydelse 2006:211.

10 Senaste lydelse 2000:1145.

11 �ndringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

12 Senaste lydelse 2000:1145.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007