SFS 2007:953 Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

070953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:281) om regionalt

transportbidrag

dels att 2–4, 7 a, 10, 11, 17, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Transportbidrag får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till för-

draget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2. verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas

av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den ge-
mensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter

2,

3. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga 1 till Europe-

iska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för
2007–2013

3,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning

(EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin

4,

5. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga 2 till

Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regional-
stöd för 2007–2013, eller

6. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kom-

missionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindu-
strin

5.

3 §

6

Stödområdet för transportbidraget är Västernorrlands, Jämtlands,

Västerbottens och Norrbottens län. Området indelas närmare enligt vad som
framgår av 7 a och 10 §§.

1 Senaste lydelse 2002:736.

2 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104).

3 EUT C 54, 4.3.2006, s. 13 (Celex 52006XC0304).

4 EGT L 205, 2.8.2002, s. 1 (Celex 32002R1407).

5 EUT C 317, 30.12.2003, s. 11 (Celex 52003XC1230).

6 Senaste lydelse 2006:211.

SFS 2007:953

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:953

4 §

7

Transportbidrag får lämnas som bidrag till transportkostnaden för

godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, i yrkesmässig trafik på
väg eller till sjöss.

För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbi-

drag inte lämnas.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge

att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till
transport i yrkesmässig trafik.

7 a §

8

Transportbidrag får lämnas för transporter av sågade trävaror.

För transporter av sågade trävaror från Bodens, Luleå, Piteå, Älvsbyns,

Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Kramfors, Härnö-
sands, Timrå, Sundsvalls och Ånge kommuner samt Örnsköldsviks kommun
med undantag för f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt och Sollefteå kom-
mun med undantag för Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens försam-
lingar får transportbidrag lämnas för högst 28 000 m3 per produktionsställe
och kalenderår.

10 §

Uttransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger

401 kilometer. Bidraget beräknas på grundval av transportsträckan och en
bidragssats i procent som beror på produktionsställets belägenhet enligt vad
som framgår av följande tabell.

7 Senaste lydelse 2000:1145.

8 Senaste lydelse 2001:227.

Belägenhet i

Bidragssats i procent

Sundsvalls och Timrå kommuner

10

Härnösands, Ånge, Kramfors och Härjedalens
kommuner samt Örnsköldsviks och Sollefteå
kommuner i de delar som inte särskilt uppräknas
nedan

15

Bräcke och Ragunda kommuner

20

Bergs, Nordmalings, Östersunds, Krokoms,
Umeå, Vännäs, Bjurholms, Robertsfors och Åre
kommuner

25

Åsele, Strömsunds, Vindelns, Dorotea och Lyck-
sele kommuner samt Edsele, Junsele, Ramsele
och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun
samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örn-
sköldsviks kommun

30

Vilhelmina, Skellefteå, Piteå, Luleå, Storumans,
Norsjö och Bodens kommuner

35

background image

3

SFS 2007:953

11 §

9

Intransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger

401 kilometer. Bidraget ska beräknas utifrån en bidragssats för produktions-
ställets belägenhet som är fem procentenheter lägre än vad som anges i 10 §.
Beräkningsgrunderna i övrigt ska vara desamma.

11 a §

Maximalt belopp för det totala transportbidrag som kan beviljas

per produktionsställe och kalenderår är 15 miljoner kr.

17 §

10

Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Verket

för näringslivsutveckling för varje kalenderhalvår.

19 §

11

Transportbidrag får inte lämnas om sökanden är försatt i konkurs

vid prövningstillfället.

20 §

12

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 14 december 2007. Förordningen

ska dock tillämpas på ansökningar som avser transporter som skett från och
med den 1 januari 2007.

2. Ansökningar om transportbidrag för första kalenderhalvåret 2007 ska

ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 31 januari
2008.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar som avser trans-

porter som skett före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Älvsbyns, Malå, Kalix, Arvidsjaurs, Haparanda,
Sorsele, Överkalix och Övertorneå kommuner

40

Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala, Gällivare och Ki-
runa kommuner

45

9 Senaste lydelse 2006:211.

10 Senaste lydelse 2000:1145.

11 Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

12 Senaste lydelse 2000:1145.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;