SFS 2007:954 Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet

070954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till organisationer på
konsumentområdet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer i
syfte att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Former för stöd

2 § Statligt stöd enligt denna förordning kan lämnas i form av

1. organisationsstöd,
2. verksamhetsstöd, och
3. projektstöd.

Villkor för stöd

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till en nationell organisation
som

1. är demokratiskt uppbyggd,
2. är partipolitiskt obunden, och
3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte.
Stöd får även lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för

flera organisationer.

4 § Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska
skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

5 § Organisationsstöd får lämnas till en organisation som

1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska konsumenters intres-

sen nationellt eller internationellt och som har bedrivit sådan verksamhet un-
der minst två år före ansökan om stöd,

2. är rikstäckande, och
3. har minst 1 000 betalande medlemmar.

SFS 2007:954

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:954

�ven om villkoren i första stycket 3 inte är uppfyllda får stöd lämnas till

en organisation som är ett samarbetsorgan för flera organisationer, om orga-
nisationerna sammanlagt har minst 1 000 betalande medlemmar.

6 § Verksamhetsstöd får lämnas till en organisation vars verksamhet syftar
till att stärka svenska konsumenters inflytande på marknader i Sverige, inom
EU och andra internationella forum och där representerar svenska konsu-
menter eller deltar i nationellt eller internationellt standardiseringsarbete.

7 § Projektstöd får lämnas till en organisation för projekt som har till syfte
att ta till vara konsumenternas intressen, bidra till en ökad kunskap och ge
konsumenterna bättre förutsättningar att göra aktiva val.

Projekten ska vara klart avgränsade och får inte ingå i den sökandes ordi-

narie verksamhet. Stöd får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett kom-
mersiellt syfte.

Beslutande myndighet

8 § Konsumentverket fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter
ansökan.

Stöd beviljas för högst ett år i sänder. Beslut om stöd får förenas med vill-

kor.

Utbetalning

9 § Konsumentverket får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om
det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Redovisning

10 § En organisation som har tagit emot stöd enligt denna förordning ska
till Konsumentverket lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberät-
telser och andra uppgifter som Konsumentverket bestämmer för att göra det
möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten.

11 § Konsumentverket ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-
ning av vilka som har fått stöd, med vilka belopp och för vilka ändamål. Re-
dovisningen ska också innehålla en sammanfattande redogörelse för vad stö-
den har använts till och en bedömning av stödets effekter i förhållande till
dess syfte.

�&terbetalning

12 § Konsumentverket får besluta att ett stöd, helt eller delvis, ska betalas
tillbaka

1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för,
3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter

som avses i 10 §, eller

4. om villkor i beslutet inte har följts.

background image

3

SFS 2007:954

�verklagande

13 § Konsumentverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 § Konsumentverket får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007