SFS 2007:954 Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet

070954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CMNFKM+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:CMNFKL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om statligt st�d till organisationer p� <br/>konsumentomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Statligt st�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till organisationer i<br/>syfte att st�dja konsumentintresset inom olika verksamhetsomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Former f�r st�d</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Statligt st�d enligt denna f�rordning kan l�mnas i form av</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. organisationsst�d,<br/>2. verksamhetsst�d, och<br/>3. projektst�d.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Villkor f�r st�d</b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en nationell organisation<br/>som </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. �r demokratiskt uppbyggd,<br/>2. �r partipolitiskt obunden, och<br/>3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte.<br/>St�d f�r �ven l�mnas till en organisation som �r ett samarbetsorgan f�r</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">flera organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b>St�d f�r inte l�mnas till en organisation som har skulder f�r svenska<br/>skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation<br/>eller f�rsatt i konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 � </b>Organisationsst�d f�r l�mnas till en organisation som</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska konsumenters intres-</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sen nationellt eller internationellt och som har bedrivit s�dan verksamhet un-<br/>der minst tv� �r f�re ans�kan om st�d,</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. �r rikst�ckande, och<br/>3. har minst 1 000 betalande medlemmar. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:954</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:954</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven om villkoren i f�rsta stycket 3 inte �r uppfyllda f�r st�d l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">en organisation som �r ett samarbetsorgan f�r flera organisationer, om orga-<br/>nisationerna sammanlagt har minst 1 000 betalande medlemmar. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Verksamhetsst�d f�r l�mnas till en organisation vars verksamhet syftar<br/>till att st�rka svenska konsumenters inflytande p� marknader i Sverige, inom<br/>EU och andra internationella forum och d�r representerar svenska konsu-<br/>menter eller deltar i nationellt eller internationellt standardiseringsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Projektst�d f�r l�mnas till en organisation f�r projekt som har till syfte<br/>att ta till vara konsumenternas intressen, bidra till en �kad kunskap och ge<br/>konsumenterna b�ttre f�ruts�ttningar att g�ra aktiva val.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Projekten ska vara klart avgr�nsade och f�r inte ing� i den s�kandes ordi-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">narie verksamhet. St�d f�r inte l�mnas till projekt som kan antas ha ett kom-<br/>mersiellt syfte.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Beslutande myndighet</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Konsumentverket fattar beslut om st�d enligt denna f�rordning efter<br/>ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">St�d beviljas f�r h�gst ett �r i s�nder. Beslut om st�d f�r f�renas med vill-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">kor. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Konsumentverket f�r besluta att ett beviljat st�d inte ska betalas ut om<br/>det kan antas att st�det har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>En organisation som har tagit emot st�d enligt denna f�rordning ska<br/>till Konsumentverket l�mna de redovisningshandlingar, verksamhetsber�t-<br/>telser och andra uppgifter som Konsumentverket best�mmer f�r att g�ra det<br/>m�jligt att f�lja upp och utv�rdera verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Konsumentverket ska i sin �rsredovisning l�mna en samlad redovis-<br/>ning av vilka som har f�tt st�d, med vilka belopp och f�r vilka �ndam�l. Re-<br/>dovisningen ska ocks� inneh�lla en sammanfattande redog�relse f�r vad st�-<br/>den har anv�nts till och en bed�mning av st�dets effekter i f�rh�llande till<br/>dess syfte.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning </b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 � </b>Konsumentverket f�r besluta att ett st�d, helt eller delvis, ska betalas<br/>tillbaka</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. om det har l�mnats p� grund av felaktiga uppgifter, <br/>2. om det inte har anv�nts f�r det �ndam�l det beviljats f�r, <br/>3. om organisationen inte l�mnar s�dana handlingar och andra uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i 10 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om villkor i beslutet inte har f�ljts. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:954</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 � </b>Konsumentverkets beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>Konsumentverket f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verk-<br/>st�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och<br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statligt st�d till organisationer p�
konsumentomr�det;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Statligt st�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till organisationer i
syfte att st�dja konsumentintresset inom olika verksamhetsomr�den.

St�d l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.

Former f�r st�d

2 � Statligt st�d enligt denna f�rordning kan l�mnas i form av

1. organisationsst�d,
2. verksamhetsst�d, och
3. projektst�d.

Villkor f�r st�d

3 � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en nationell organisation
som

1. �r demokratiskt uppbyggd,
2. �r partipolitiskt obunden, och
3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte.
St�d f�r �ven l�mnas till en organisation som �r ett samarbetsorgan f�r

flera organisationer.

4 � St�d f�r inte l�mnas till en organisation som har skulder f�r svenska
skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation
eller f�rsatt i konkurs.

5 � Organisationsst�d f�r l�mnas till en organisation som

1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska konsumenters intres-

sen nationellt eller internationellt och som har bedrivit s�dan verksamhet un-
der minst tv� �r f�re ans�kan om st�d,

2. �r rikst�ckande, och
3. har minst 1 000 betalande medlemmar.

SFS 2007:954

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:954

�ven om villkoren i f�rsta stycket 3 inte �r uppfyllda f�r st�d l�mnas till

en organisation som �r ett samarbetsorgan f�r flera organisationer, om orga-
nisationerna sammanlagt har minst 1 000 betalande medlemmar.

6 � Verksamhetsst�d f�r l�mnas till en organisation vars verksamhet syftar
till att st�rka svenska konsumenters inflytande p� marknader i Sverige, inom
EU och andra internationella forum och d�r representerar svenska konsu-
menter eller deltar i nationellt eller internationellt standardiseringsarbete.

7 � Projektst�d f�r l�mnas till en organisation f�r projekt som har till syfte
att ta till vara konsumenternas intressen, bidra till en �kad kunskap och ge
konsumenterna b�ttre f�ruts�ttningar att g�ra aktiva val.

Projekten ska vara klart avgr�nsade och f�r inte ing� i den s�kandes ordi-

narie verksamhet. St�d f�r inte l�mnas till projekt som kan antas ha ett kom-
mersiellt syfte.

Beslutande myndighet

8 � Konsumentverket fattar beslut om st�d enligt denna f�rordning efter
ans�kan.

St�d beviljas f�r h�gst ett �r i s�nder. Beslut om st�d f�r f�renas med vill-

kor.

Utbetalning

9 � Konsumentverket f�r besluta att ett beviljat st�d inte ska betalas ut om
det kan antas att st�det har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter.

Redovisning

10 � En organisation som har tagit emot st�d enligt denna f�rordning ska
till Konsumentverket l�mna de redovisningshandlingar, verksamhetsber�t-
telser och andra uppgifter som Konsumentverket best�mmer f�r att g�ra det
m�jligt att f�lja upp och utv�rdera verksamheten.

11 � Konsumentverket ska i sin �rsredovisning l�mna en samlad redovis-
ning av vilka som har f�tt st�d, med vilka belopp och f�r vilka �ndam�l. Re-
dovisningen ska ocks� inneh�lla en sammanfattande redog�relse f�r vad st�-
den har anv�nts till och en bed�mning av st�dets effekter i f�rh�llande till
dess syfte.

�terbetalning

12 � Konsumentverket f�r besluta att ett st�d, helt eller delvis, ska betalas
tillbaka

1. om det har l�mnats p� grund av felaktiga uppgifter,
2. om det inte har anv�nts f�r det �ndam�l det beviljats f�r,
3. om organisationen inte l�mnar s�dana handlingar och andra uppgifter

som avses i 10 �, eller

4. om villkor i beslutet inte har f�ljts.

background image

3

SFS 2007:954

�verklagande

13 � Konsumentverkets beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Bemyndigande

14 � Konsumentverket f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verk-
st�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;