SFS 2007:955 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

070955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 10, 15 b, 20, 29 och 31 §§ jaktförordningen

(1987:905)

1 ska ha följande lydelse.

10 §

2 Vid jakt får endast sådana vapen och andra jaktmedel användas som

uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver.

I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, valar och flad-

dermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen
(2007:845) har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller
dödande använda medel eller metoder som anges i bilaga 5 till denna förord-
ning eller andra medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan
medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig
störning. Snaror får dock användas för jakt efter dalripa och fjällripa norr om
58° nordlig bredd.

Vid jakt med skjutvapen får vapnet inte gillras.

15 b §

3 I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård,

iller, skogshare och fladdermöss samt i fråga om annat vilt som i bilaga 1 till
artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F får före-
skrifter eller beslut enligt 15 eller 15 a § denna förordning meddelas endast
om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i

dess naturliga utbredningsområde inte försvåras, och

3. föreskriften eller beslutet behövs för att en sådan begränsad jakt som

avses i 6 § ska kunna genomföras eller behövs av något sådant skäl som
anges i 23 a § eller 31 § första stycket denna förordning.

20 §

4 Trots bestämmelsen i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) gäller

följande.

1. Jakt får bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att mo-

torn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2001:451.

3 Senaste lydelse 2001:451.

4 Senaste lydelse 2007:682.

SFS 2007:955

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:955

2. Den som jagar för att förebygga skada av vilt får använda ett motor-

drivet fordon vid jakt som bedrivs på särskilt uppdrag av den eller de kom-
munala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det.

3. Motordrivna fordon får användas vid jakt i vilthägn efter den art som

hägnet är avsett för.

4. En rullstolsburen person med bestående rörelsehinder får bedriva jakt

på däggdjur från motordrivet fordon under förutsättning att motorn är av-
stängd.

Första stycket 2–4 gäller inte vid jakt som avser vilda fåglar, björn, varg,

järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller
som avser annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N, n eller F.

29 § Om det behövs för att hindra att andra djur än björn, varg, järv, lo, säl
eller örn orsakar sådana skador som avses i 23 a § får länsstyrelsen ge till-
stånd till jakt.

I beslutet om tillstånd ska bestämmas hur det ska förfaras med fångat eller

dödat djur av art som avses i 33 § första stycket.

Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars bo-

plats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden
den 1 september–den 30 april får dock lämnas bara om det är absolut nöd-
vändigt för att förhindra allvarliga skador.

Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots

att jakt med andra medel inte är tillåten får bävers dammbyggnad, men där-
emot inte boplats, förstöras under tiden den 1 maj–den 31 augusti inom om-
råden med allmän jakttid för bäver.

Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för

att sättas ut för jakt får endast avse fångst av duvhök för förflyttning av
denna till en annan plats för återutsläppande.

Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att

årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär.

31 §

5 Även om jakt annars inte är tillåten får genom föreskrifter eller be-

slut i det enskilda fallet

1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings-

eller utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art el-
ler för den uppfödning som krävs för detta, och

2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur un-

der strängt kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose vilt-
förvaltningen.

En förutsättning för att jakt enligt första stycket ska kunna tillåtas är att

det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess natur-
liga utbredningsområde. Tillstånd enligt första stycket 2 får inte avse arter
som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N
eller n.

5 Senaste lydelse 2002:551.

background image

3

SFS 2007:955

Länsstyrelsen ska årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om

medgivna tillstånd som verket begär.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007