SFS 2007:956 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

070956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 5, 6 och 22 §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande ly-
delse.

Kap. 2

1 §

1

I detta kapitel finns föreskrifter om fisket och vattenbruket.

Detta kapitel ska inte tillämpas i den utsträckning det strider mot särskilda

föreskrifter om Torne älvs fiskeområde. Sådana föreskrifter finns i kungörel-
sen (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiske-
område och förordningen (FIFS 1997:12) om fisket i Torne älvs fiske-
område.

Detta kapitel ska inte heller tillämpas i den utsträckning det strider mot

bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den förordningen.

5 §

2

Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana arter av fisk,

vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till art-
skyddsförordningen (2007:845) har markerats med N.

6 §

3

Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande

eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som
fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter,
är dock tillåtet. Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats
med andra redskap.

Hummer eller krabba får inte fångas vid dykning.
I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande

blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats
med N eller F är det förbjudet att för fiske använda medel eller metoder som
inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten för-
svinner eller utsätts för en allvarlig störning.

1 Senaste lydelse 2001:452.

2 Senaste lydelse 2001:452.

3 Senaste lydelse 2001:452.

SFS 2007:956

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:956

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

22 §

4

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vatten-

levande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N, får undantag från bestämmelserna i 5 § denna förordning
föreskrivas eller medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § art-
skyddsförordningen är uppfyllda.

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande

blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har markerats med N eller
F, får undantag från bestämmelserna i 6 § denna förordning föreskrivas eller
medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § artskyddsförord-
ningen är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

4 Senaste lydelse 2001:452.