SFS 2007:957 Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

070957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:482) om
diversifierings- och övergångsstöd till
sockerproducenter;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 17 §§ förordningen (2007:482) om diver-

sifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter ska ha följande lydelse.

2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas

1. för diversifieringsåtgärder i regioner som påverkats av omstrukture-

ringen av sockerindustrin enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/
2006

1 (diversifieringsstöd), och

2. till sockerbetsodlare, sammanslutningar av sockerbetsodlare eller sam-

manslutningar av sockerbetsodlare och organisationer på �land och Got-
land, där sockerbetsodlarna är sådana som upphör med sockerproduktion
som en del av den nationella omstruktureringen enligt artikel 9 i rådets för-
ordning (EG) nr 320/2006 (övergångsstöd).

17 § Stöd enligt 2 § 2 får lämnas med högst 50 procent av de stödberätti-
gande kostnaderna för investeringar enligt 11�13 §§ samt sådana investe-
ringar som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana

produkter som omfattas av bilaga 1 till EG- fördraget, utom fiskeriprodukter
och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG)
nr 320/2006.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

SFS 2007:957

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:957

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)