SFS 2007:958 Förordning med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

070958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens institut för
kommunikationsanalys;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ansvarar för över-

gripande analyser inom kommunikationssystem och för analyser av effekter
av åtgärder inom transportsystemen i syfte att uppnå det transportpolitiska
målet.

2 §

Institutet ska dessutom

– svara för att Banverkets, Vägverkets, Sjöfartsverkets och Luftfartsver-

kets långsiktiga infrastrukturplanering samordnas och genomförs på ett ge-
mensamt underlag,

– utveckla metoder för prognoser och planering, för konsekvensbedöm-

ningar samt för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet,

– göra regelbundna uppföljningar av mål och externa effekter inom trans-

portområdet,

– göra regelbundna beskrivningar av nuläge och prognoser över utveck-

ling av transporter och övriga kommunikationer, samt

– samordna riksomfattande undersökningar av transporter och övriga

kommunikationer.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med

kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl
emot detta.

3 §

Institutet ska svara för att resultaten av insamlad statistik översänds till

Europeiska gemenskapernas kommission i den mån insamlandet skett på
grundval av föreskrifter från Europeiska gemenskapen.

Ledning

4 §

Institutet leds av en myndighetschef.

SFS 2007:958

Utkom från trycket
den 30 november 2007

3 SFS 2007:935–995

background image

2

SFS 2007:958

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §

Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

7 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på institu-

tet.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på institutet:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)