SFS 2007:959 Förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen

070959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Luftfartsstyrelsen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Luftfartsstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila

luftfarten.

Luftfartsstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §

Luftfartsstyrelsens huvuduppgifter är att

1. främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart,
2. pröva frågor om tillstånd inom civil luftfart,
3. utöva tillsyn av den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten,
4. följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med Konkurrens-

verket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrens-
perspektiv samt anmäla missförhållanden till Konkurrensverket,

5. ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning,
6. svara för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst för civil och

militär luftfart,

7. ha samordningsansvaret för krisberedskapsarbetet inom den civila luft-

farten,

8. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

den civila luftfarten,

9. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom den civila luft-

farten.

3 §

Luftfartsstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil

och militär luftfart.

Luftfartsstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den

praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som be-
rör militär luftfart.

4 §

Luftfartsstyrelsen ska verkställa utredningar och medverka vid till-

komsten av luftfartsöverenskommelser med annat land samt övervaka till-
lämpningen av sådana överenskommelser.

SFS 2007:959

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:959

5 §

Luftfartsstyrelsen ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen ansvara för

förebyggande av brott mot civila luftfartens säkerhet enligt lagen
(2004:1100) om luftfartsskydd.

6 §

Luftfartsstyrelsen ska svara för förvaltning och utveckling av ett kris-

beredskapssystem för luftburna sjuktransporter.

Luftfartsstyrelsen ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Socialstyrelsen, be-
sluta om och genomföra luftburna sjuktransporter

– nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuk-

transporter inte är tillräckliga,

– internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som drabbats av

katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid andra hu-
manitära insatser.

7 §

Luftfartsstyrelsen får överlägga med luftfartsmyndigheter i andra län-

der och handlägga ärenden som rör den civila luftfartsorganisationen
(ICAO), den europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC), den europeiska
organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och den europeiska
byrån för luftfartssäkerhet (EASA). Ärenden av större ekonomisk eller utri-
kes- eller luftfartspolitisk betydelse ska alltid underställas regeringen.

Samverkan m.m.

8 §

Luftfartsstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla un-

derlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen
(1987:10).

9 §

Luftfartsstyrelsen ska samråda med Statens räddningsverk i frågor som

rör transport av farligt gods. Luftfartsstyrelsen ska vidare tillsammans med
Statens räddningsverk och Sjöfartsverket verka för att de nationella och in-
ternationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas
mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom området trans-
port av farligt gods även i övrigt samordnas. Luftfartsstyrelsen deltar i det
råd för transport av farligt gods som anges i 17 § förordningen (2007:857)
med instruktion för Statens räddningsverk.

10 §

Luftfartsstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till

det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet
om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 §

Luftfartsstyrelsen leds av en myndighetschef.

12 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

background image

3

SFS 2007:959

Anställningar

13 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

14 §

Vid Luftfartsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

15 § Luftfartsstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

16 §

Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet, besluta om av-

gifternas storlek och disponera inkomsterna.

Influtna avgifter får inte användas för genomförande av luftburna trans-

porter enligt 6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007