SFS 2007:960 Förordning med instruktion för Vägverket

070960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Vägverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter m.m.

1 § Vägverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransport-
systemet.

Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Vägverket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

2 § Vägverket ska särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet

samt bidrag till regional balans säkras,

2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav

på miljö och trafiksäkerhet,

3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela transportsystemet,
7. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för re-

dovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,

8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs

under lika villkor mellan företagen,

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs,
dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och

10. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde

sprids.

3 § Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av de statliga
vägarna.

Vägverket ska även ansvara för
1. frågor om trafik på väg och i terräng,
2. vägtrafikregistret,
3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,

1 Jfr prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104.

SFS 2007:960

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:960

4. frågor om yrkestrafik,
5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
7. frågor om väganordningars tekniska utförande,
8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafik-

huvudmän och kommuner,

11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till

svenska vägprojekt,

12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,
13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafik-

olyckor som har medfört att någon har avlidit, och

14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

4 § Vägverket ska särskilt ansvara för det svenska deltagandet i Europe-
iska kommissionens arbete avseende avgaser från motorfordon och arbets-
maskiner, buller från arbetsmaskiner samt kvalitetskrav för bränslen.

5 § Vägverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna en redovis-
ning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs
av verkets sektorsansvar.

6 § Vägverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifrån
kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

7 § Vägverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10).

8 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-
samhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra upp-

drag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker samt vatten- och
avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

9 § Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del
av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering som verket för enligt för-
ordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på ter-
minal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Vägverket bestämmer grunderna för prissättningen.
Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säl-

jas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Om den
registrerade har anmält till Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna
inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål.

10 § På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region
skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens
handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

background image

3

SFS 2007:960

Samverkan m.m.

11 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-
samheten ska Vägverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskaps-
myndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

12 § Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det
miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om
vilken rapportering som behövs.

Ledning

13 § Vägverket leds av en styrelse.

14 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

15 § Styrelsen ska upprätta en nationell väghållningsplan.

Delegering

16 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta föreskrifter.
Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars
är av större vikt.

Organisation

17 § Inom Vägverket ska det finnas en Vägtrafikinspektion och för Väg-
verkets regionala förvaltning ska det antal regioner finnas som verket be-
stämmer. För yrkestrafikfrågor ska det finnas en rådgivande delegation.

18 § Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till uppgift att
bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består av en företrä-

dare för Vägverket, ordförande, samt företrädare för Rikspolisstyrelsen,
Skatteverket och länsstyrelserna. Dessutom får företrädare för Svenska buss-
branschens riksförbund, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiför-
bundet, Svenska transportarbetareförbundet och Sveriges åkeriföretag ingå i
delegationen.

I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får även företrädare

för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegatio-
nen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen

19 § Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor
om att

1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter,

kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana
förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning
och funktion,

background image

4

SFS 2007:960

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar

ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till
att någon avlider eller blir allvarligt skadad,

3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,
4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och

följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet, samt

5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om elektro-

niska vägavgiftssystem.

20 § Chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin beslutanderätt till
andra tjänstemän i inspektionen.

Anställningar och uppdrag

21 § Generaldirektören är myndighetschef.

22 § Anställning som chef för Vägtrafikinspektionen beslutas av rege-
ringen. Anställningen får tidsbegränsas.

Personalansvarsnämnd

23 § Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 § Vägverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

25 § Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överkla-
gas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till
22 a § förvaltningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:652) med instruktion för Vägverket ska upphöra att gälla.

På regeringen vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)