SFS 2007:962 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

070962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:237) om behörig-

heter för sjöpersonal

dels att 2 kap. 3 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 9 a §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

3 §

För att få behörighet som sjökapten ska sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktig-
het om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan

hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som
lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000.

15 §

För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i

minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med minst 750 kW maskin-
styrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan

hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som
förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

4 kap.

9 a §

För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) om-

bord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl
och ha fullgjort godkänd utbildning.

SFS 2007:962

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:962

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Sjöfartsverket får till och med den 30 juni 2008 i enskilda fall besluta

att utfärda certifikat som skyddsansvarig till den som kan styrka att han eller
hon före den 1 januari 2008 har tjänstgjort som skyddsansvarig eller motsva-
rande under minst sex månader under de senaste tre åren även om kraven en-
ligt 4 kap. 9 a § inte är uppfyllda.

3. Sjöfartsverket får till och med den 30 juni 2008 i enskilda fall besluta

att utfärda behörighet som sjökapten för den som ansöker om detta även om
kraven enligt 2 kap. 3 § inte är uppfyllda, under förutsättning att kraven en-
ligt den tidigare lydelsen av 2 kap. 3 § är uppfyllda.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)