SFS 2007:963 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

070963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNKKF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNKKF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CMNKKF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMNKKF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNKKF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMNKKE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen <br/>(2003:438);</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 7 b ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 a �</b> Sj�personal som utsetts att ansvara f�r sj�fartsskyddet ombord p� far-<br/>tyg i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning nr. 725/2004<br/>av den 31 mars 2004 om f�rb�ttrat sj�fartsskydd p� fartyg och i hamnan-<br/>l�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft14">1 ska ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer). </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 b �</b> Ett fartygs bef�lhavare f�r besluta att fartyget ska framf�ras trots att<br/>det saknas en certifierad skyddsansvarig ombord under f�ruts�ttning att</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. orsaken till att kravet inte uppfylls �r att det har intr�ffat ett pl�tsligt</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sjukdomsfall,</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. bristen inte kan avhj�lpas f�re fartygets planerade avg�ng, och<br/>3. det finns n�gon i bes�ttningen som har tillr�cklig kunskap f�r att full-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ra ordinarie skyddsansvariges f�reskrivna f�rpliktelser tills fartyget an-<br/>l�per n�sta hamn.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutet f�r g�lla i h�gst 30 dagar. Rederiet ska under s�dana omst�ndig-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">heter snarast informera hamnansvarig i den hamn som fartyget ska ang�ra<br/>och Sj�fartsverket. Beslutet ska dokumenteras i skeppsdagboken. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Den som har tj�nstgjort som skyddsansvarig ombord p� fartyg f�re den</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 januari 2008 f�r forts�tta i den funktionen till och med den 30 juni 2009<br/>utan att kravet i 4 kap. 7 a � �r uppfyllt, under f�ruts�ttning att han eller hon<br/>kan styrka genomg�ngen relevant utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:963</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen
(2003:438);

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver att det i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)

ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 7 b ��, av f�ljande lydelse.

7 a � Sj�personal som utsetts att ansvara f�r sj�fartsskyddet ombord p� far-
tyg i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning nr. 725/2004
av den 31 mars 2004 om f�rb�ttrat sj�fartsskydd p� fartyg och i hamnan-
l�ggningar

1 ska ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

7 b � Ett fartygs bef�lhavare f�r besluta att fartyget ska framf�ras trots att
det saknas en certifierad skyddsansvarig ombord under f�ruts�ttning att

1. orsaken till att kravet inte uppfylls �r att det har intr�ffat ett pl�tsligt

sjukdomsfall,

2. bristen inte kan avhj�lpas f�re fartygets planerade avg�ng, och
3. det finns n�gon i bes�ttningen som har tillr�cklig kunskap f�r att full-

g�ra ordinarie skyddsansvariges f�reskrivna f�rpliktelser tills fartyget an-
l�per n�sta hamn.

Beslutet f�r g�lla i h�gst 30 dagar. Rederiet ska under s�dana omst�ndig-

heter snarast informera hamnansvarig i den hamn som fartyget ska ang�ra
och Sj�fartsverket. Beslutet ska dokumenteras i skeppsdagboken.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Den som har tj�nstgjort som skyddsansvarig ombord p� fartyg f�re den

1 januari 2008 f�r forts�tta i den funktionen till och med den 30 juni 2009
utan att kravet i 4 kap. 7 a � �r uppfyllt, under f�ruts�ttning att han eller hon
kan styrka genomg�ngen relevant utbildning.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2007:963

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;