SFS 2007:963 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

070963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 7 b §§, av följande lydelse.

7 a § Sjöpersonal som utsetts att ansvara för sjöfartsskyddet ombord på far-
tyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr. 725/2004
av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnan-
läggningar

1 ska ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

7 b § Ett fartygs befälhavare får besluta att fartyget ska framföras trots att
det saknas en certifierad skyddsansvarig ombord under förutsättning att

1. orsaken till att kravet inte uppfylls är att det har inträffat ett plötsligt

sjukdomsfall,

2. bristen inte kan avhjälpas före fartygets planerade avgång, och
3. det finns någon i besättningen som har tillräcklig kunskap för att full-

göra ordinarie skyddsansvariges föreskrivna förpliktelser tills fartyget an-
löper nästa hamn.

Beslutet får gälla i högst 30 dagar. Rederiet ska under sådana omständig-

heter snarast informera hamnansvarig i den hamn som fartyget ska angöra
och Sjöfartsverket. Beslutet ska dokumenteras i skeppsdagboken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den som har tjänstgjort som skyddsansvarig ombord på fartyg före den

1 januari 2008 får fortsätta i den funktionen till och med den 30 juni 2009
utan att kravet i 4 kap. 7 a § är uppfyllt, under förutsättning att han eller hon
kan styrka genomgången relevant utbildning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2007:963

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007