SFS 2007:964 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

070964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och trans-
porter. Institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. I insti-
tutets forsknings- och utvecklingsarbete ska det ingå analyser av transport-
sektorns effekter på miljön och energiförbrukningen.

2 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter och
andra uppdragsgivare. Institutet får utföra uppdragen mot ersättning och be-
stämmer grunderna för ersättningen.

Ledning

3 § Institutet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst nio personer.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

6 § Institutet får anställa en forskare som professor inom området trafik-
säkerhet och en forskare som professor inom området transportsystemets
infrastruktur. Dessutom får institutet anställa tre forskare som professorer
inom valfritt område av sin verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen.

7 § Behörig att anställas som professor är den som har vetenskaplig skick-
lighet. I fråga om bedömningsgrunder vid anställning som professor gäller
4 kap. 15–17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs i 16 § om
en högskola och i 17 § om fakultetsnämnden eller motsvarande ska i stället
gälla institutets styrelse.

SFS 2007:964

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:964

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 § I fråga om information om att en anställning som professor är ledig
gäller 4 kap. 18 § första stycket och andra stycket 1 högskoleförordningen
(1993:100).

9 § Vid anställning av en professor ska styrelsen hämta in yttrande från
minst tre personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnes-
område. Högst en av dessa får vara anställd vid institutet. Både män och
kvinnor ska vara representerade, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Institutets forskningschefskollegium ska få tillfälle att yttra sig i ärendet.
Var och en av de personer som avses i första stycket ska lämna ett skrift-

ligt yttrande till styrelsen. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för skick-
ligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställning, ord-
ningen mellan dem samt en motivering av valet. De sökande ska få tillfälle
att yttra sig över de sakkunnigas yttranden.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Institutet ska inte tillämpa 29 § om ärendeförteckning i myndighets-
förordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart

Renbjer

(Näringsdepartementet)