SFS 2007:965 Förordning om ändring i förordningen (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden

070965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1012) med
instruktion för Stängselnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1975:1012) med instruktion

för Stängselnämnden ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Stängselnämnden:

4 § om ledningens ansvar,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:965

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007