SFS 2007:967 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

070967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 7,49 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år tas löneavgiften

ut med halva procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decima-
ler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt

1 § som betalas ut efter den 31 december 2007.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 de-
cember 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2 Senaste lydelse 2007:285.

SFS 2007:967

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007