SFS 2007:968 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

070968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNMNC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNMNC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMNMNC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMNMNC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNMNC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMNMNB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1744) om allm�n <br/>pensionsavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1744) om allm�n</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pensionsavgift ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Avgiften ber�knas dels p� s�dan inkomst av anst�llning som avses i</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad �lderspension, dels p� s�dan in-<br/>komst av annat f�rv�rvsarbete som avses i 2 kap. n�mnda lag om den en-<br/>skilde �r skattskyldig f�r inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229).<br/>Inkomst av anst�llning och inkomst av annat f�rv�rvsarbete ska d�rvid var<br/>f�r sig avrundas till n�rmast l�gre hundratal kronor.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av inkomst av anst�llning ska avdrag g�ras f�r kostnader</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som arbetstagaren har haft i arbetet i den utstr�ckning kostnaderna, min-<br/>skade med erh�llen kostnadsers�ttning, �verstiger 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av avgiften bortses fr�n inkomst av anst�llning och in-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">komst av annat f�rv�rvsarbete till den del summan av inkomsterna �ver-<br/>stiger 8,07 g�nger det f�r �ret g�llande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 �<br/>lagen om inkomstgrundad �lderspension. D�rvid ska i f�rsta hand bortses<br/>fr�n inkomst av annat f�rv�rvsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften avrundas till n�rmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar p�</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">50 kronor avrundas till n�rmast l�gre hundratal kronor.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och till�mpas f�rsta g�ngen vid</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2009 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Per Classon<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2001:1117.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:968</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1744) om allm�n
pensionsavgift;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:1744) om allm�n

pensionsavgift ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2 Avgiften ber�knas dels p� s�dan inkomst av anst�llning som avses i

2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad �lderspension, dels p� s�dan in-
komst av annat f�rv�rvsarbete som avses i 2 kap. n�mnda lag om den en-
skilde �r skattskyldig f�r inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Inkomst av anst�llning och inkomst av annat f�rv�rvsarbete ska d�rvid var
f�r sig avrundas till n�rmast l�gre hundratal kronor.

Vid ber�kning av inkomst av anst�llning ska avdrag g�ras f�r kostnader

som arbetstagaren har haft i arbetet i den utstr�ckning kostnaderna, min-
skade med erh�llen kostnadsers�ttning, �verstiger 5 000 kronor.

Vid ber�kning av avgiften bortses fr�n inkomst av anst�llning och in-

komst av annat f�rv�rvsarbete till den del summan av inkomsterna �ver-
stiger 8,07 g�nger det f�r �ret g�llande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 �
lagen om inkomstgrundad �lderspension. D�rvid ska i f�rsta hand bortses
fr�n inkomst av annat f�rv�rvsarbete.

Avgiften avrundas till n�rmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar p�

50 kronor avrundas till n�rmast l�gre hundratal kronor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

2009 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2 Senaste lydelse 2001:1117.

SFS 2007:968

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;