SFS 2007:969 Lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

070969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med
särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa
brottmål;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1952:98) med särskilda be-

stämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, som gäller till utgången av år
2007

2, ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Holmberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9, rskr. 2007/08:10.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2004:617.

SFS 2007:969

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007