SFS 2007:970 Lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

070970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om
hemlig kameraövervakning;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1995:1506) om hemlig ka-

meraövervakning, som gäller till utgången av år 2007

2, ska fortsätta att gälla

till utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Holmberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9, rskr. 2007/08:10.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2004:618.

SFS 2007:970

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007