SFS 2007:971 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten

070971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Åklagarmyndigheten;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i landet med
undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva
enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

2 § I de län där Åklagarmyndigheten ansvarar för bekämpning av ekono-
misk brottslighet samordnar myndigheten tillsammans med Ekobrottsmyn-
digheten den verksamheten.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

4 § Hos riksåklagaren ska det finnas ett kansli som biträder riksåklagaren i
hans eller hennes uppgifter.

5 § Vid Åklagarmyndigheten ska det på central nivå finnas utvecklings-
centrum som inom särskilda ansvarsområden ansvarar för kontroll, analys
och utveckling av åklagarverksamheten.

6 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som
myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av
en åklagarkammare fattas efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Dom-
stolsverket.

Särskilda organ

Rådgivande nämnden

7 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas en rådgivande nämnd som be-
står av en ordförande och högst sex andra ledamöter.

SFS 2007:971

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:971

Nämndens mening ska inhämtas i ärenden som är av större vikt eller av

principiell betydelse. Riksåklagaren ska också fortlöpande hålla nämnden
informerad om myndighetens verksamhet.

Ärenden där det är fråga om att utföra en åklagaruppgift eller att pröva ett

enskilt fall får inte tas upp i nämnden.

8 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande. Riks-
åklagaren eller vice riksåklagaren ska vara närvarande vid nämndens sam-
manträde.

9 § Ordförande och övriga ledamöter i rådgivande nämnden utses av re-
geringen för en bestämd tid.

Tjänsteförslagsnämnden

10 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas en tjänsteförslagsnämnd som
består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är
vice ordförande. För varje annan ledamot än ordföranden ska det finnas en
ersättare.

Nämnden ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagar-

myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för an-
ställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265).

11 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamö-
ter är närvarande. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt
handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande.

12 § Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i tjänsteförslags-
nämnden och deras ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Anställningar och uppdrag

13 § Riksåklagaren är myndighetschef. Ställföreträdande chef är vice riks-
åklagaren.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

16 § Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap. rätte-
gångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).

background image

3

SFS 2007:971

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska en-
bart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

4 SFS 2007:935–995

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007