SFS 2007:972 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

070972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:CMNOLA+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMNOKP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Ekobrottsmyndigheten ansvarar f�r fr�gor om samordning och andra<br/>�tg�rder mot den ekonomiska brottsligheten i den utstr�ckning som f�ljer av<br/>denna f�rordning, andra f�rfattningar eller regeringens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ekobrottsmyndigheten ansvarar dessutom f�r samordningen av de natio-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">nella �tg�rderna mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffek-<br/>tiv hantering och anv�ndning av EU-relaterade medel i landet. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Vid Ekobrottsmyndigheten handl�ggs f�ljande m�l.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. M�l som h�nf�r sig till Stockholms l�n, V�stra G�talands l�n, Sk�ne</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�n, Hallands l�n, Blekinge l�n eller Gotlands l�n och</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pen-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sionsutf�stelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) eller aktiebolagslagen<br/>(2005:551), eller</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) vars handl�ggning annars st�ller s�rskilda krav p� k�nnedom om finan-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">siella f�rh�llanden, n�ringslivsf�rh�llanden, skatter�tt eller liknande.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. M�l som avser 9 kap. 13 �� brottsbalken om g�rningen r�r EU:s fi-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nansiella intressen samt 9 kap. 3 a � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. M�l som avser lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. M�l som l�mpligen b�r handl�ggas vid Ekobrottsmyndigheten med</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">h�nsyn fr�mst till att m�let r�r kvalificerad ekonomisk brottslighet som har<br/>nationell utbredning eller internationell anknytning eller �r av principiell na-<br/>tur eller av stor omfattning. S�dana m�l f�r �vertas av Ekobrottsmyndighe-<br/>ten efter framst�llning fr�n �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett m�l r�r b�de brottslighet som avses i f�rsta stycket och annan</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">brottslighet (blandad brottslighet), handl�ggs m�let vid den �klagarmyndig-<br/>het d�r det med h�nsyn till omst�ndigheterna �r l�mpligast.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�r det os�kert var ett m�l ska handl�ggas, avg�rs fr�gan av riks�klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>I de l�n d�r Ekobrottsmyndigheten inte ansvarar f�r �klagarverksam-<br/>heten samordnar myndigheten tillsammans med �klagarmyndigheten verk-<br/>samhet som r�r ekonomisk brottslighet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:972</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:972</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>Ekobrottsmyndigheten ska utveckla metoder f�r att effektivisera be-<br/>k�mpningen av den ekonomiska brottsligheten. Myndigheten ska s�rskilt<br/>f�lja och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, f�lja<br/>r�ttstill�mpningen och utarbeta f�rslag till �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Ekobrottsmyndigheten ska vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r<br/>Europeiska kommissionens bedr�geribek�mpningsbyr� (OLAF).</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Ekobrottsmyndigheten ska l�mna information om den ekonomiska<br/>brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, n�ringsliv och organisatio-<br/>ner samt till allm�nheten.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Rikspolisstyrelsen tillkallar polism�n fr�n polismyndigheterna f�r<br/>verksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polism�nnen ska delta i</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">vid myndigheten, med undantag f�r �tg�rder i verksamheten som enligt lag<br/>eller annan f�rfattning endast f�r utf�ras av anst�llda inom Polisen.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska i samr�d best�mma och</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten<br/>och Polisen.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Personal fr�n Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och<br/>andra myndigheter �r placerade vid Ekobrottsmyndigheten i den utstr�ck-<br/>ning som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer �verens<br/>om.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 � </b>Myndigheten leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta<br/>ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare<br/>som myndigheten beslutar.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I �klagarfr�gor har generaldirekt�ren beh�righet och st�llning som en</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">�ver�klagare.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:972</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ytterligare best�mmelser om �klagarv�sendet</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Ytterligare best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap. r�tte-<br/>g�ngsbalken och �klagarf�rordningen (2004:1265). </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:252px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>EU-bedr�gerir�det</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 � </b>Vid Ekobrottsmyndigheten finns ett EU-bedr�gerir�d som ska fr�mja<br/>�tg�rder mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv han-<br/>tering och anv�ndning av EU-relaterade medel i landet. Ekobrottsmyndighe-<br/>ten ansvarar f�r r�dets kanslifunktioner.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 � </b>R�det ska</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> fr�mja samverkan mellan ber�rda myndigheter f�r att �ka effektiviteten</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">n�r det g�ller att f�rebygga, uppt�cka, utreda och vidta �tg�rder vid miss-<br/>tanke om felaktig anv�ndning av EU-relaterade medel,</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> f�lja utvecklingen av bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och in-</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">effektiv hantering och anv�ndning av EU-relaterade medel samt f�resl� eller<br/>initiera �tg�rder f�r att motverka s�dana f�rfaranden,</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> vara ett forum f�r informations- och erfarenhetsutbyte mellan ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheter,</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> analysera och utv�rdera insatserna p� omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>18 �</b> I r�det ing�r f�retr�dare f�r �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-<br/>heten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndighe-<br/>ten, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Arbetsf�rmedlingen samt l�nssty-<br/>relserna i Sk�ne l�n och J�mtlands l�n. Varje myndighet i r�det ska utse en<br/>ledamot och en ers�ttare f�r denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot �r ord-<br/>f�rande i r�det.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">R�det ska vid behov f�rordna en eller flera ledam�ter med s�rskild sak-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">kunskap. De medverkar i r�dets arbete i den utstr�ckning som ordf�randen<br/>best�mmer. R�dets sammans�ttning ska vara s�dan att den fr�mjar utveck-<br/>lingen av en h�gt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter<br/>och andra akt�rer p� omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 �</b> F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska en-<br/>bart till�mpas p� myndigheten i administrativa �renden:</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">20 � om f�redragning,<br/>21 � om myndighetens beslut,<br/>27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och<br/>29 � om �rendef�rteckning.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:972</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">(1997:898) med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Ekobrottsmyndigheten ansvarar f�r fr�gor om samordning och andra
�tg�rder mot den ekonomiska brottsligheten i den utstr�ckning som f�ljer av
denna f�rordning, andra f�rfattningar eller regeringens beslut.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar dessutom f�r samordningen av de natio-

nella �tg�rderna mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffek-
tiv hantering och anv�ndning av EU-relaterade medel i landet.

2 � Vid Ekobrottsmyndigheten handl�ggs f�ljande m�l.

1. M�l som h�nf�r sig till Stockholms l�n, V�stra G�talands l�n, Sk�ne

l�n, Hallands l�n, Blekinge l�n eller Gotlands l�n och

a) som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutf�stelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) eller aktiebolagslagen
(2005:551), eller

b) vars handl�ggning annars st�ller s�rskilda krav p� k�nnedom om finan-

siella f�rh�llanden, n�ringslivsf�rh�llanden, skatter�tt eller liknande.

2. M�l som avser 9 kap. 13 �� brottsbalken om g�rningen r�r EU:s fi-

nansiella intressen samt 9 kap. 3 a � brottsbalken.

3. M�l som avser lagen (2005:377) om straff f�r marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument.

4. M�l som l�mpligen b�r handl�ggas vid Ekobrottsmyndigheten med

h�nsyn fr�mst till att m�let r�r kvalificerad ekonomisk brottslighet som har
nationell utbredning eller internationell anknytning eller �r av principiell na-
tur eller av stor omfattning. S�dana m�l f�r �vertas av Ekobrottsmyndighe-
ten efter framst�llning fr�n �klagarmyndigheten.

Om ett m�l r�r b�de brottslighet som avses i f�rsta stycket och annan

brottslighet (blandad brottslighet), handl�ggs m�let vid den �klagarmyndig-
het d�r det med h�nsyn till omst�ndigheterna �r l�mpligast.

�r det os�kert var ett m�l ska handl�ggas, avg�rs fr�gan av riks�klagaren.

3 � I de l�n d�r Ekobrottsmyndigheten inte ansvarar f�r �klagarverksam-
heten samordnar myndigheten tillsammans med �klagarmyndigheten verk-
samhet som r�r ekonomisk brottslighet.

SFS 2007:972

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:972

4 � Ekobrottsmyndigheten ska utveckla metoder f�r att effektivisera be-
k�mpningen av den ekonomiska brottsligheten. Myndigheten ska s�rskilt
f�lja och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, f�lja
r�ttstill�mpningen och utarbeta f�rslag till �tg�rder.

5 � Ekobrottsmyndigheten ska vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r
Europeiska kommissionens bedr�geribek�mpningsbyr� (OLAF).

6 � Ekobrottsmyndigheten ska l�mna information om den ekonomiska
brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, n�ringsliv och organisatio-
ner samt till allm�nheten.

Samverkan

7 � Rikspolisstyrelsen tillkallar polism�n fr�n polismyndigheterna f�r
verksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polism�nnen ska delta i

vid myndigheten, med undantag f�r �tg�rder i verksamheten som enligt lag
eller annan f�rfattning endast f�r utf�ras av anst�llda inom Polisen.

Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska i samr�d best�mma och

fortl�pande utveckla formerna f�r samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten
och Polisen.

8 � Personal fr�n Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och
andra myndigheter �r placerade vid Ekobrottsmyndigheten i den utstr�ck-
ning som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer �verens
om.

Ledning

9 � Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 � Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta
ledam�ter.

Organisation

11 � Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal �klagarkammare
som myndigheten beslutar.

Anst�llningar och uppdrag

12 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

I �klagarfr�gor har generaldirekt�ren beh�righet och st�llning som en

�ver�klagare.

Personalansvarsn�mnd

13 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

background image

3

SFS 2007:972

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

14 � Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101).

Ytterligare best�mmelser om �klagarv�sendet

15 � Ytterligare best�mmelser om �klagarv�sendet finns i 7 kap. r�tte-
g�ngsbalken och �klagarf�rordningen (2004:1265).

S�rskilda organ

EU-bedr�gerir�det

16 � Vid Ekobrottsmyndigheten finns ett EU-bedr�gerir�d som ska fr�mja
�tg�rder mot bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv han-
tering och anv�ndning av EU-relaterade medel i landet. Ekobrottsmyndighe-
ten ansvarar f�r r�dets kanslifunktioner.

17 � R�det ska

 fr�mja samverkan mellan ber�rda myndigheter f�r att �ka effektiviteten

n�r det g�ller att f�rebygga, uppt�cka, utreda och vidta �tg�rder vid miss-
tanke om felaktig anv�ndning av EU-relaterade medel,

 f�lja utvecklingen av bedr�gerier, missbruk och annan oegentlig och in-

effektiv hantering och anv�ndning av EU-relaterade medel samt f�resl� eller
initiera �tg�rder f�r att motverka s�dana f�rfaranden,

 vara ett forum f�r informations- och erfarenhetsutbyte mellan ber�rda

myndigheter,

 analysera och utv�rdera insatserna p� omr�det.

18 � I r�det ing�r f�retr�dare f�r �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-
heten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndighe-
ten, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Arbetsf�rmedlingen samt l�nssty-
relserna i Sk�ne l�n och J�mtlands l�n. Varje myndighet i r�det ska utse en
ledamot och en ers�ttare f�r denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot �r ord-
f�rande i r�det.

R�det ska vid behov f�rordna en eller flera ledam�ter med s�rskild sak-

kunskap. De medverkar i r�dets arbete i den utstr�ckning som ordf�randen
best�mmer. R�dets sammans�ttning ska vara s�dan att den fr�mjar utveck-
lingen av en h�gt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter
och andra akt�rer p� omr�det.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

19 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska en-
bart till�mpas p� myndigheten i administrativa �renden:

20 � om f�redragning,
21 � om myndighetens beslut,
27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, och
29 � om �rendef�rteckning.

background image

4

SFS 2007:972

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1997:898) med instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

;