SFS 2007:972 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

070972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Ekobrottsmyndigheten ansvarar för frågor om samordning och andra
åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten i den utsträckning som följer av
denna förordning, andra författningar eller regeringens beslut.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar dessutom för samordningen av de natio-

nella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffek-
tiv hantering och användning av EU-relaterade medel i landet.

2 § Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

1. Mål som hänför sig till Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne

län, Hallands län, Blekinge län eller Gotlands län och

a) som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) eller aktiebolagslagen
(2005:551), eller

b) vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om finan-

siella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

2. Mål som avser 9 kap. 1�3 §§ brottsbalken om gärningen rör EU:s fi-

nansiella intressen samt 9 kap. 3 a § brottsbalken.

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid

handel med finansiella instrument.

4. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med

hänsyn främst till att målet rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har
nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell na-
tur eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndighe-
ten efter framställning från �&klagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan

brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndig-
het där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

�r det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

3 § I de län där Ekobrottsmyndigheten inte ansvarar för åklagarverksam-
heten samordnar myndigheten tillsammans med �&klagarmyndigheten verk-
samhet som rör ekonomisk brottslighet.

SFS 2007:972

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:972

4 § Ekobrottsmyndigheten ska utveckla metoder för att effektivisera be-
kämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Myndigheten ska särskilt
följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa
rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder.

5 § Ekobrottsmyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör
Europeiska kommissionens bedrägeribekämpningsbyrå (OLAF).

6 § Ekobrottsmyndigheten ska lämna information om den ekonomiska
brottsligheten till andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisatio-
ner samt till allmänheten.

Samverkan

7 § Rikspolisstyrelsen tillkallar polismän från polismyndigheterna för
verksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen ska delta i

vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag
eller annan författning endast får utföras av anställda inom Polisen.

Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska i samråd bestämma och

fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten
och Polisen.

8 § Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och
andra myndigheter är placerade vid Ekobrottsmyndigheten i den utsträck-
ning som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens
om.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Organisation

11 § Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare
som myndigheten beslutar.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

I åklagarfrågor har generaldirektören behörighet och ställning som en

överåklagare.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

background image

3

SFS 2007:972

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

15 § Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap. rätte-
gångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).

Särskilda organ

EU-bedrägerirådet

16 § Vid Ekobrottsmyndigheten finns ett EU-bedrägeriråd som ska främja
åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv han-
tering och användning av EU-relaterade medel i landet. Ekobrottsmyndighe-
ten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

17 § Rådet ska

� främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten

när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid miss-
tanke om felaktig användning av EU-relaterade medel,

� följa utvecklingen av bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och in-

effektiv hantering och användning av EU-relaterade medel samt föreslå eller
initiera åtgärder för att motverka sådana förfaranden,

� vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan berörda

myndigheter,

� analysera och utvärdera insatserna på området.

18 § I rådet ingår företrädare för �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-
heten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndighe-
ten, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Arbetsförmedlingen samt länssty-
relserna i Skåne län och Jämtlands län. Varje myndighet i rådet ska utse en
ledamot och en ersättare för denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ord-
förande i rådet.

Rådet ska vid behov förordna en eller flera ledamöter med särskild sak-

kunskap. De medverkar i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden
bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utveck-
lingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter
och andra aktörer på området.

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska en-
bart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning.

background image

4

SFS 2007:972

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)