SFS 2007:973 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

070973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om åklagarförordningen (2004:1265)

1

dels att 14 och 25 §§ ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före

14 § ska utgå,

dels att nuvarande 9 § ska betecknas 11 a §,
dels att 1, 2, 4, 6, 12 och 13 §§ samt rubrikerna närmast före 1 och 6 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§,

av följande lydelse,

dels att det närmast före 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Assis-

tentåklagare och extra åklagare”,

dels att det närmast före den nya 11 a § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ”Delegation till andra arbetstagare än åklagare”.

Allmänna bestämmelser

1 § I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndighe-
ten.

Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om

åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i
förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten och i för-
ordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

1 a § Åklagarmyndigheten ska verka för samordning och effektivitet inom
åklagarväsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhållen åkla-
garverksamhet i landet.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska i samråd bestämma

och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

1 b § Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten,
meddela de föreskrifter som behövs för att uppnå samordning, effektivitet,
enhetlighet och följdriktighet i åklagarverksamheten.

Åklagarmyndigheten ska när den meddelar föreskrifter utgå från att Eko-

brottsmyndigheten är en självständig myndighet under regeringen.

1 Senaste lydelse av 25 § 2006:1410.

SFS 2007:973

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:973

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2 § Riksåklagaren ska, som högste åklagare under regeringen, verka för
lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.

Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten meddelar de före-

skrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för
att uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning.

4 § Riksåklagaren får förordna biträdande åklagare vid riksåklagarens
kansli. Dessa åklagare får i den omfattning som riksåklagaren bestämmer ut-
föra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra. De får dock inte väcka
eller fullfölja åtal i Högsta domstolen. Biträdande åklagare får heller inte
fatta beslut på riksåklagarens vägnar i ärenden som är av principiellt intresse
eller av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av riks-
åklagaren.

Åklagares geografiska behörighet

6 § Åklagare inom åklagarväsendet får utföra åklagaruppgifter i hela lan-
det.

12 § En allmän åklagare är skyldig att ta emot uppdrag att väcka och ut-
föra åtal som beslutas av justitiekanslern eller en justitieombudsman samt i
övrigt lämna den hjälp som de begär.

13 § Åklagarmyndigheten delar, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten,
in myndigheternas åklagare för jour- och beredskapstjänstgöring.

Assistentåklagare får inte delas in för sådan tjänstgöring.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

;