SFS 2007:974 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

070974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1975:1345) med instruk-

tion för Justitiekanslern

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att nuvarande 11 § ska betecknas 12 §,
dels att den nya 12 § ska ha följande lydelse,
dels att 2–9 och 13–20 §§ samt rubrikerna närmast före 13 och 20 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 11 och 21 §§,

samt närmast före 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Uppgifter

1 § Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman. Förordning
(1988:1116).

2 §

1

Justitiekanslern ska under regeringen bevaka statens rätt. I mål som

rör statens rätt ska han eller hon, om inte någon annan myndighet ska sköta
denna uppgift, föra eller låta föra statens talan.

Även om uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol ska skötas

av en annan myndighet än Justitiekanslern, får Justitiekanslern i en tvist som
prövas eller kan bli föremål för prövning av en allmän domstol från myndig-
heten överta uppgiften att bevaka statens rätt.

Justitiekanslern ska bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska

angelägenheter. Förordning (2007:974).

3 §

2

I lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn finns bestämmelser

om Justitiekanslerns tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet
efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina skyldig-
heter.

Inom ramen för vad som föreskrivs i 2 § den lagen omfattar Justitiekans-

lerns tillsyn

1 Senaste lydelse 1997:414.

2 Senaste lydelse 1988:1116.

SFS 2007:974

Utkom från trycket
den 30 november 2007
Omtryck

background image

2

SFS 2007:974

1. statliga myndigheter,
2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
3. andra som är knutna till en statlig myndighet och som innehar en an-

ställning eller ett uppdrag som innefattar myndighetsutövning, när det gäller
den verksamheten.

I fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten omfattar tillsynen dock

endast befäl av lägst fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänste-
ställning. Förordning (2007:974).

4 §

3 Justitiekanslern bör inte ingripa mot lägre befattningshavare utan

självständiga befogenheter, om det inte finns särskilda skäl. Förordning
(2007:974).


5 §

4

Kan det misstänkas att en befattningshavare som omfattas av bestäm-

melserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har
gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas,
och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte
kan tillställas honom eller henne inom två år efter förseelsen, får Justitie-
kanslern utfärda motsvarande underrättelse. Detsamma gäller för den som
omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och motsvarande underrättelse
i någon annan författning. Förordning (2007:974).

6 §

5 Justitiekanslern ska vaka över tryckfriheten och yttrandefriheten enligt

bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2007:974).

7 §

6

Bestämmelser om Justitiekanslerns befattning med advokatväsendet

finns i rättegångsbalken. Förordning (2007:974).

8 §

7

Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kre-

ditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) och lagen
(1998:150) om allmän kameraövervakning finns särskilda bestämmelser.
Förordning (2007:974).

9 §

8 Justitiekanslern ska granska de ärendeförteckningar som myndig-

heterna lämnar till Justitiekanslern enligt 29 § myndighetsförordningen
(2007:515). Förordning (2007:974).

10 § Om Justitiekanslerns rätt att föra talan mot beslut om rättshjälp och
om ersättning av allmänna medel, m.m. finns bestämmelser i rättshjälpsla-
gen (1996:1619), lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen
(2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut. Förordning
(2005:78)
.

3 Senaste lydelse 1988:1116.

4 Senaste lydelse 1994:910.

5 Senaste lydelse 1991:1708.

6 Senaste lydelse 1988:1116.

7 Senaste lydelse 1999:103.

8 Senaste lydelse 1988:1116.

background image

3

SFS 2007:974

11 § Justitiekanslern ska pröva anmälningar från Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden om felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar
för staten. Om Justitiekanslern finner att det som har förekommit kan föran-
leda skadeståndsansvar för staten ska Justitiekanslern bereda den som berörs
tillfälle att framställa skadeståndsanspråk mot staten. Ett anspråk på ersätt-
ning ska handläggas enligt bestämmelserna i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Förordning (2007:974).

12 §

9

Ombud som har att företräda staten eller bevaka dess rätt ska följa de

instruktioner som Justitiekanslern lämnar dem i tjänsten. Förordning
(2007:974).

Ledning

13 §

10

Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2007:974).

Ärendenas handläggning

14 §

11

I mål som rör statens rätt får justitiekanslern förordna ombud att

föra talan.

Justitiekanslern får uppdra åt någon annan att i sitt ställe leda en förunder-

sökning samt att väcka och utföra de åtal som Justitiekanslern har beslutat,
om inte åtgärden avser en ledamot av Högsta domstolen eller Regerings-
rätten. Beslut att överklaga en dom eller ett beslut till högre rätt får inte fat-
tas av någon annan än justitiekanslern. Kallas justitiekanslern att muntligen
höras i Högsta domstolen med anledning av ett överklagande av ett beslut
meddelat av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd, får
justitiekanslern förordna en byråchef eller en annan lämplig person att före-
träda sig vid förhöret.

I mål som avses i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn får

justitiekanslern förordna en byråchef hos Justitiekanslern eller någon annan
lämplig person att föra talan på justitiekanslerns vägnar.

I ett ärende som avses i 6 § första eller andra stycket lagen (1975:1339)

om justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndiga en tjänsteman hos
Justitiekanslern att vidta behövliga handläggningsåtgärder.

Justitiekanslern meddelar tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbal-

ken i fråga om den som är anställd hos myndigheten. Förordning
(2007:974).

15 §

12

Justitiekanslern ska verkställa den utredning som behövs för pröv-

ning av ett klagomål eller ett annat ärende.

Ett klagomål ska prövas av Justitiekanslern endast om frågans beskaffen-

het ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning. Om ett kla-
gomål lämpligen kan utredas och prövas av någon annan myndighet än
Justitiekanslern och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får
Justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för handlägg-

9 Senaste lydelse av tidigare 11 § 1988:1116.

10 Senaste lydelse 1996:383.

11 Senaste lydelse 1998:1304.

12 Senaste lydelse 1998:1304.

background image

4

SFS 2007:974

ning. Klagomål får dock överlämnas till en justitieombudsman endast efter
överenskommelse med denne. Förordning (2007:974).

16 §

13 När justitiekanslern är förhindrad att utöva sin befattning, fullgörs

justitiekanslerns uppgifter av den byråchef som justitiekanslern har utsett till
ersättare. Vid längre tids förhinder för justitiekanslern ska frågan om beho-
vet av ersättare anmälas till regeringen. Förordning (2007:974).

17 § I justitiekanslerns frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans eller hennes medgivande vidtas nå-
gon åtgärd som rubbar eller ändrar av honom eller henne meddelade före-
skrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på justitiekanslerns befattning, till

dess regeringen bestämmer annat. Förordning (2007:974).

18 §

14 Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon annan

tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslern får dock
avgöra ett ärende utan föredragning.

Justitiekanslern får uppdra åt byråcheferna att avgöra ärenden av enklare

slag.

I en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut får det överlämnas åt en

byråchef eller någon annan tjänsteman att på eget ansvar vidta åtgärder för
ett ärendes beredande. Förordning (2007:974).

19 § Beslut i ärenden hos Justitiekanslern får överklagas endast om en lag
eller förordning innehåller en särskild föreskrift om det. Förordning
(2007:974)
.

Anställningar och uppdrag

20 §

15 Justitiekanslern är myndighetschef och anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen.

Anställning som byråchef beslutas av regeringen efter anmälan av Justi-

tiekanslern. Vid sådana anställningar tillämpas inte 6 § anställningsförord-
ningen (1994:373).

Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga. Förordning

(2007:974).

Undantag från myndighetsförordningen

21 §

16

Myndigheten ska inte tillämpa 29

§ myndighetsförordningen

(2007:515). Förordning (2007:974).

13 Senaste lydelse 1998:65.

14 Senaste lydelse 1998:65.

15 Senaste lydelse 1996:383.

16 Tidigare 21 § upphävd genom 1994:910.

background image

5

SFS 2007:974

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007