SFS 2007:975 Förordning med instruktion för Datainspektionen

070975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Datainspektionens uppgift är att verka för att människor skyddas mot
att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter
och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om gäl-

lande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personupp-
giftslagen (1998:204).

Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på IT-området när det

gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

2 § I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns bestämmelser om
myndighetens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplys-

ningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter

1, ändrat genom Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1882/2003

2.

3 § Myndigheten fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europa-
rådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en
stat som är ansluten till konventionen.

4 § Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 23 i konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Euro-

polkonventionen),

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den

14 juni 1985 (Schengenkonventionen), och

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 (Celex 01995L0046).

2 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

SFS 2007:975

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:975

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

– artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för

tulländamål (TIS-konventionen).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1192) med instruktion för Datainspektionen ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 1 § i den upphävda förordningen (1988:912) med

instruktion för Datainspektionen gäller dock fortfarande i Datainspektionens
verksamhet i de fall datalagen (1973:289) ska tillämpas enligt ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen
(1998:204).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)