SFS 2007:976 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket

070976.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rättsmedicinalverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rätts-
medicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor
inte ska handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för

1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i

7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersök-

ningar,

3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen

(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

4. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse,

allmän åklagare eller polismyndighet,

5. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
6. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och en-

skilda,

7. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
8. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten,

och

9. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid.

3 § Myndigheten får inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag om verksam-
heten i övrigt medger det. Uppdragen ska utföras mot ersättning som mot-
svarar kostnaden för sådan verksamhet.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex
ledamöter.

SFS 2007:976

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:976

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Anställning inom myndigheten som är förenad med en professur inom
högskolan beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan den berörda
tjänsteförslagsnämnden inom högskolan ger förslag, ska nämnden samråda
med Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får endast ges till den som
är behörig till båda anställningarna.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om krav på särskild
läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk undersökning som av-
ses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om förfarandet vid sådan un-

dersökning samt om protokoll och utlåtande över undersökningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)