SFS 2007:977 Förordning med instruktion för Valmyndigheten

070977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Valmyndigheten;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Valmyndigheten ansvarar för frågor om val och landsomfattande folk-
omröstningar.

2 § Myndigheten ska

– ansvara centralt för genomförandet av val och folkomröstningar, och
– i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har en-

ligt lag eller förordning.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra le-
damöter. För andra ledamöter än ordföranden och vice ordföranden ska det
finnas ersättare.

Organisation

5 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

Anställningar och uppdrag

6 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Ärendenas handläggning

7 § När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamö-
ter i nämnden vara närvarande.

Myndigheten får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till

kanslichefen att avgöra brådskande ärenden. Sådana beslut ska anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

SFS 2007:977

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:977

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Rätt att meddela föreskrifter

8 § Myndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för
verkställighet av

1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med

val och folkomröstningar,

2. folkomröstningslagen (1979:369), och
3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:240) med instruktion för Valmyndigheten ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)