SFS 2007:978 Lag om hemlig rumsavlyssning

070978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hemlig rumsavlyssning;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Med hemlig rumsavlyssning avses i denna lag avlyssning eller upptag-
ning som

1. sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge

ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid samman-

träde eller annan sammankomst, som allmänheten inte har tillträde till.

2 § Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra

år,

2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbal-

ken,

e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brotts-

balken,

f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje

stycket brottsbalken,

g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § fjärde stycket brottsbal-

ken,

j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket brottsbal-

ken,

k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om

straff för smuggling,

3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i 1 el-

ler 2, om sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omstän-
digheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:978

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:978

3 § Hemlig rumsavlyssning får användas endast om

1. någon är skäligen misstänkt för ett sådant brott som avses i 2 §,
2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, och
3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den

innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

4 § Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild
anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgär-
den någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes bostad, får hemlig
rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta
att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse
1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att

användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 §
tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att

användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barn-
morskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare
enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller

3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att

användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har motsvarande
ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild själavård.

5 § Hemlig rumsavlyssning får inte avse samtal eller annat tal där någon
som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra–sjätte styck-
ena rättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det som har
sagts eller på annat sätt framkommit. Om det under rumsavlyssningen fram-
går att det är fråga om ett sådant samtal eller sådant tal, ska avlyssningen
omedelbart avbrytas.

En upptagning eller uppteckning som innehåller samtal eller tal som inte

får omfattas av hemlig rumsavlyssning ska i dessa delar omedelbart förstö-
ras.

6 § Vid hemlig rumsavlyssning får den verkställande myndigheten, efter
särskilt tillstånd, i hemlighet bereda sig tillträde till och installera tekniska
hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd
får endast avse den plats som ska avlyssnas.

7 § Frågor om hemlig rumsavlyssning prövas av rätten efter ansökan av
åklagare. Vid handläggningen gäller vad som föreskrivs i 27 kap. 26 och
27 §§, 28 § första och tredje styckena samt 29 och 30 §§ rättegångsbalken.

8 § Ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska innehålla uppgifter om
vem som är skäligen misstänkt för brottet samt den plats tillståndet gäller.
Om tillståndet är förenat med ett särskilt tillstånd enligt 6 § att få tillträde till
platsen för att installera tekniska hjälpmedel, ska det anges särskilt i beslutet.

I beslutet ska det också anges under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får

inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte överstiga en månad från
dagen för beslutet. Rätten ska också i övrigt föreskriva villkor för att tillgo-
dose intresset av att enskildas personliga integritet inte i onödan kränks.

background image

3

SFS 2007:978

9 § Vid verkställande av beslut om hemlig rumsavlyssning får olägenhet
eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt.

10 § Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig rumsavlyss-
ning, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet.

11 § Om ett tekniskt hjälpmedel har installerats med stöd av ett tillstånd
enligt 6 §, ska hjälpmedlet återtas eller göras obrukbart så snart som möjligt
efter det att tiden för tillståndet har gått ut eller tillståndet hävts.

12 § Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter om ett
annat brott än det som har legat till grund för beslutet om hemlig rumsav-
lyssning, får uppgifterna användas för att utreda brottet endast om det är
fråga om ett sådant brott som avses i 2 §.

Om det har kommit fram uppgifter om ett förestående brott, får uppgif-

terna användas för att förhindra brottet.

13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig rumsav-
lyssning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas
27 kap. 12 § första stycket rättegångsbalken.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för ut-

redning av brott som avses i 2 §, bevaras till dess förundersökningen har
lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. I
de delar upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att förhin-
dra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs för detta ändamål.
De ska därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör brott som av-
ses i 2 § eller förestående brott i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet
i lag.

14 § Rättens beslut i frågor om hemlig rumsavlyssning får verkställas
omedelbart.

I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag tillämpas be-

stämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av rättens beslut i brott-
mål i fråga om en åtgärd som avses i 25–28 kap. samma balk.

15 § Den som är eller har varit misstänkt för brott ska underrättas om hem-
lig rumsavlyssning som han eller hon har utsatts för. Om avlyssningen har
avsett en plats som innehas av någon annan än den misstänkte, ska även
innehavaren underrättas. I fråga om sådan underrättelse, tidpunkten för un-
derrättelsen och undantag från underrättelseskyldigheten tillämpas 27 kap.
31 § andra och tredje styckena, 32 och 33 §§ rättegångsbalken. Underrättel-
sen ska även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

Vad som sägs i första stycket om underrättelse till innehavare av den av-

lyssnade platsen gäller inte om allmänheten har tillträde till platsen.

background image

4

SFS 2007:978

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31

december 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)