SFS 2007:979 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

070979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:CMOCCL+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOCCK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �tg�rder f�r att f�rhindra vissa s�rskilt <br/>allvarliga brott;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>Tillst�nd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 � f�rsta stycket<br/>r�tteg�ngsbalken, hemlig tele�vervakning enligt 27 kap. 19 � f�rsta stycket<br/>r�tteg�ngsbalken eller hemlig kamera�vervakning enligt 1 </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft10">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1995:1506) om hemlig kamera�vervakning f�r meddelas, om det med h�n-<br/>syn till omst�ndigheterna finns s�rskild anledning att anta att en person kom-<br/>mer att ut�va brottslig verksamhet som innefattar</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,<br/>2. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller<br/>5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obeh�rig be-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underr�ttelseverksamhet en-<br/>ligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 � eller 10 � tredje stycket brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av<br/>s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov eller olaga frihetsber�vande</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 � eller 4 kap. 1 � eller 2 � f�rsta stycket brottsbalken<br/>i avsikt att p�verka offentliga organ eller den som yrkesm�ssigt bedriver ny-<br/>hetsf�rmedling eller annan journalistik att vidta eller avst� fr�n att vidta en<br/>�tg�rd eller att h�mnas en �tg�rd.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning enligt 1 � f�r en-<br/>dast avse</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en teleadress som under den tid tillst�ndet avser innehas eller har inne-</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">hafts av den som avses i 1 � eller annars kan antas ha anv�nts eller komma<br/>att anv�ndas av honom eller henne, eller</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den som av-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ses i 1 � under den tid tillst�ndet avser har ringt till eller p� annat s�tt kon-<br/>taktat eller kommer att ringa till eller p� annat s�tt kontakta.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:177 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:979</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:979</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avlyssning eller �vervakning f�r inte avse telemeddelanden som endast</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">befordras eller har befordrats inom ett telen�t som med h�nsyn till sin be-<br/>gr�nsade omfattning och omst�ndigheterna i �vrigt f�r anses vara av mindre<br/>betydelse fr�n allm�n kommunikationssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 � </b>Hemlig kamera�vervakning enligt 1 � f�r endast avse</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en plats d�r n�gon person som avses i 1 � kan antas komma att uppe-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">h�lla sig, eller</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en plats d�r den brottsliga verksamheten som avses i 1 � kan antas</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">komma att ut�vas eller en n�ra omgivning till denna plats.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>Under de f�ruts�ttningar som anges i 1 � f�r tillst�nd meddelas att un-<br/>ders�ka, �ppna och granska brev, telegram, paket eller andra f�rs�ndelser<br/>som finns hos ett befordringsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I det tillst�nd som avses i f�rsta stycket kan r�tten f�rordna att en f�rs�n-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">delse som avses i tillst�ndet och som ankommer till ett befordringsf�retag<br/>ska h�llas kvar till dess att den n�rmare har unders�kts, �ppnats eller gran-<br/>skats. F�rordnandet ska inneh�lla en underr�ttelse om att meddelande om �t-<br/>g�rden inte f�r l�mnas till avs�ndaren, mottagaren eller n�gon annan, utan<br/>tillst�nd av den som har beg�rt �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 � </b>Tillst�nd enligt denna lag f�r meddelas endast om</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. �tg�rden �r av synnerlig vikt f�r att f�rhindra s�dan brottslig verksam-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">het som avses i 1 �, och</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">den inneb�r f�r den som avses i 1 � eller f�r n�got annat motst�ende intresse.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Fr�gan om tillst�nd till tv�ngsmedel enligt 15 �� pr�vas av r�tten i<br/>den ort d�r ledningen f�r den polismyndighet som handl�gger �rendet finns.<br/>Fr�gan tas upp p� ans�kan av �klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid tillst�ndspr�vningen ska vad som f�reskrivs om offentliga ombud i</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">27 kap. 2630 �� r�tteg�ngsbalken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Den tid under vilken ett beslut om tillst�nd g�ller f�r inte best�mmas<br/>l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r, i fr�ga om tid efter beslutet, inte �verstiga en<br/>m�nad fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 � </b>I ett beslut om tillst�nd till tv�ngsmedel ska det anges</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. vilket eller vilka tv�ngsmedel som f�r anv�ndas,<br/>2. vilken eller vilka av punkterna i 1 � 16 som ligger till grund f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">st�ndet, och</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. under vilken tid tillst�ndet g�ller.<br/>I ett beslut om tillst�nd till hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�ver-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">vakning ska det, f�rutom de uppgifter som framg�r av f�rsta stycket, anges</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. vilken teleadress tillst�ndet avser, och<br/>2. om �tg�rden f�r verkst�llas utanf�r allm�nt tillg�ngliga telen�t.<br/>I ett beslut om tillst�nd till hemlig kamera�vervakning ska, f�rutom de</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">uppgifter som framg�r av f�rsta stycket, den plats anges som tillst�ndet av-<br/>ser.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:979</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>9 � </b>Vid hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r de tekniska<br/>hj�lpmedel som beh�vs f�r avlyssningen eller �vervakningen anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>10 � </b>Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett tillst�nd till tv�ngsmedelsanv�nd-<br/>ning enligt denna lag, ska �klagaren eller r�tten omedelbart h�va beslutet om<br/>tillst�nd. Polisen ska omedelbart underr�tta �klagaren om omst�ndigheter<br/>som har betydelse f�r om beslutet ska h�vas.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 � </b>Hemlig teleavlyssning f�r inte ske av telefonsamtal eller andra tele-<br/>meddelanden mellan den som �r misst�nkt f�r n�got brott och hans eller<br/>hennes f�rsvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det �r fr�ga<br/>om ett s�dant samtal eller meddelande, ska avlyssningen avbrytas.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Upptagningar och uppteckningar fr�n en hemlig teleavlyssning ska, i den</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">m�n de omfattas av f�rbudet, omedelbart f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>Om det vid tv�ngsmedelsanv�ndning enligt denna lag har kommit<br/>fram uppgifter om annan f�rest�ende brottslig verksamhet �n den som om-<br/>fattas av tillst�nd enligt 1 �, f�r uppgifterna anv�ndas f�r att f�rhindra brott.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det har kommit fram uppgifter om brott, f�r uppgifterna anv�ndas f�r</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">att utreda brottet endast om det �r fr�ga om brott som anges i 1 � eller f�r-<br/>s�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om en s�dan g�rning �r be-<br/>lagd med straff.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-<br/>lyssning eller hemlig tele�vervakning ska granskas snarast m�jligt. Det-<br/>samma g�ller en upptagning som har gjorts vid hemlig kamera�vervakning.<br/>Granskningen f�r utf�ras endast av r�tten, en �klagare, Rikspolisstyrelsen,<br/>S�kerhetspolisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av r�tten, en �kla-<br/>gare eller n�gon av de n�mnda myndigheterna f�r granskningen utf�ras �ven<br/>av en sakkunnig eller n�gon annan som har anlitats i �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse f�r att</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rhindra f�rest�ende brott, bevaras s� l�nge det beh�vs f�r att f�rhindra<br/>brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna inneh�ller s�dana upp-<br/>gifter om brott som enligt 12 � f�r anv�ndas f�r att utreda brott ska de beva-<br/>ras till dess att f�runders�kningen har lagts ned eller avslutats eller, om �tal<br/>har v�ckts, m�let har avgjorts slutligt. De ska d�refter f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Trots vad som s�gs i andra stycket f�r brottsutredande myndigheter be-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">handla uppgifter fr�n upptagningar och uppteckningar som r�r f�rest�ende<br/>brott eller uppgifter om brott som enligt 12 � f�r anv�ndas f�r att utreda brott<br/>i enlighet med vad som �r s�rskilt f�reskrivet i lag.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>En f�rs�ndelse som omfattas av tillst�nd enligt 4 � f�r unders�kas,<br/>�ppnas eller granskas av r�tten, en �klagare, Rikspolisstyrelsen, S�kerhets-<br/>polisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av r�tten, en �klagare eller<br/>n�gon av de n�mnda myndigheterna f�r granskningen utf�ras �ven av en<br/>sakkunnig eller n�gon annan som har anlitats i �rendet. F�rs�ndelsen ska un-<br/>ders�kas snarast m�jligt. N�r unders�kningen har slutf�rts, ska en f�rs�n-<br/>delse som finns hos ett befordringsf�retag s�ndas till den till vilken f�rs�n-<br/>delsen �r st�lld, om f�rs�ndelsen inte tas i beslag.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:979</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 � </b>R�ttens beslut i fr�gor om tv�ngsmedelsanv�ndning enligt denna lag<br/>f�r verkst�llas omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">P� f�rfarandet enligt denna lag till�mpas reglerna i r�tteg�ngsbalken om</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">handl�ggning vid domstol av fr�gor om tv�ngsmedel i brottm�l och om<br/>�verklagande av beslut i s�dana fr�gor, om inte annat s�gs i denna lag.<br/>Handl�ggningen ska ske skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 � </b>Den som har varit utsatt f�r en �tg�rd enligt 1 � 6 ska underr�ttas om<br/>�tg�rden. Om �tg�rden har avsett en teleadress eller en plats som innehas av<br/>n�gon annan, ska �ven denne underr�ttas. Vid hemlig kamera�vervakning<br/>beh�ver dock innehavaren av en s�dan plats till vilken allm�nheten har till-<br/>tr�de inte underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Underr�ttelsen ska l�mnas s� snart det kan ske efter det att det �rende i</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">vilket �tg�rden vidtogs avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En underr�ttelse beh�ver inte l�mnas till den som redan har f�tt del av el-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">ler tillg�ng till uppgifterna. En underr�ttelse beh�ver inte heller l�mnas om<br/>den med h�nsyn till omst�ndigheterna uppenbart �r utan betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 � </b>En underr�ttelse enligt 16 � ska inneh�lla uppgift om vilket tv�ngs-<br/>medel som har anv�nts och uppgift om tiden f�r �tg�rden. Vid hemlig tele-<br/>avlyssning och hemlig tele�vervakning ska underr�ttelsen �ven inneh�lla<br/>uppgift om vilken teleadress som �tg�rden har avsett. Vid hemlig kamera-<br/>�vervakning ska underr�ttelsen �ven inneh�lla uppgift om platsen f�r �tg�r-<br/>den. Den som har varit utsatt f�r en �tg�rd enligt 1 � 6 ska f� uppgift om vil-<br/>ken misstanke som har legat till grund f�r �tg�rden. Den som inte �r eller har<br/>varit misst�nkt ska f� uppgift om detta.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 � </b>Om det g�ller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 �, 5 kap. 1 � eller 9 kap.<br/>17 � sekretesslagen (1980:100) f�r uppgifter som avses i 17 �, ska en under-<br/>r�ttelse enligt 16 � skjutas upp till dess att sekretess inte l�ngre g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas n�-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att det �rende i vilket �tg�rden vidtogs<br/>avslutades, f�r underr�ttelsen underl�tas.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och g�ller till och med den</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Tillst�nd till hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r tid</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">f�re r�ttens beslut f�r inte avse tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">BEATRICE ASK<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �tg�rder f�r att f�rhindra vissa s�rskilt
allvarliga brott;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Tillst�nd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 � f�rsta stycket
r�tteg�ngsbalken, hemlig tele�vervakning enligt 27 kap. 19 � f�rsta stycket
r�tteg�ngsbalken eller hemlig kamera�vervakning enligt 1

� lagen

(1995:1506) om hemlig kamera�vervakning f�r meddelas, om det med h�n-
syn till omst�ndigheterna finns s�rskild anledning att anta att en person kom-
mer att ut�va brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

3. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-

het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,

4. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obeh�rig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underr�ttelseverksamhet en-
ligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 � eller 10 � tredje stycket brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt

brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av
s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller

6. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov eller olaga frihetsber�vande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 � eller 4 kap. 1 � eller 2 � f�rsta stycket brottsbalken
i avsikt att p�verka offentliga organ eller den som yrkesm�ssigt bedriver ny-
hetsf�rmedling eller annan journalistik att vidta eller avst� fr�n att vidta en
�tg�rd eller att h�mnas en �tg�rd.

2 � Hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning enligt 1 � f�r en-
dast avse

1. en teleadress som under den tid tillst�ndet avser innehas eller har inne-

hafts av den som avses i 1 � eller annars kan antas ha anv�nts eller komma
att anv�ndas av honom eller henne, eller

2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den som av-

ses i 1 � under den tid tillst�ndet avser har ringt till eller p� annat s�tt kon-
taktat eller kommer att ringa till eller p� annat s�tt kontakta.

1 Prop. 2005/06:177 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:979

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:979

Avlyssning eller �vervakning f�r inte avse telemeddelanden som endast

befordras eller har befordrats inom ett telen�t som med h�nsyn till sin be-
gr�nsade omfattning och omst�ndigheterna i �vrigt f�r anses vara av mindre
betydelse fr�n allm�n kommunikationssynpunkt.

3 � Hemlig kamera�vervakning enligt 1 � f�r endast avse

1. en plats d�r n�gon person som avses i 1 � kan antas komma att uppe-

h�lla sig, eller

2. en plats d�r den brottsliga verksamheten som avses i 1 � kan antas

komma att ut�vas eller en n�ra omgivning till denna plats.

4 � Under de f�ruts�ttningar som anges i 1 � f�r tillst�nd meddelas att un-
ders�ka, �ppna och granska brev, telegram, paket eller andra f�rs�ndelser
som finns hos ett befordringsf�retag.

I det tillst�nd som avses i f�rsta stycket kan r�tten f�rordna att en f�rs�n-

delse som avses i tillst�ndet och som ankommer till ett befordringsf�retag
ska h�llas kvar till dess att den n�rmare har unders�kts, �ppnats eller gran-
skats. F�rordnandet ska inneh�lla en underr�ttelse om att meddelande om �t-
g�rden inte f�r l�mnas till avs�ndaren, mottagaren eller n�gon annan, utan
tillst�nd av den som har beg�rt �tg�rden.

5 � Tillst�nd enligt denna lag f�r meddelas endast om

1. �tg�rden �r av synnerlig vikt f�r att f�rhindra s�dan brottslig verksam-

het som avses i 1 �, och

2. sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�r-

den inneb�r f�r den som avses i 1 � eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

6 � Fr�gan om tillst�nd till tv�ngsmedel enligt 15 �� pr�vas av r�tten i
den ort d�r ledningen f�r den polismyndighet som handl�gger �rendet finns.
Fr�gan tas upp p� ans�kan av �klagaren.

Vid tillst�ndspr�vningen ska vad som f�reskrivs om offentliga ombud i

27 kap. 2630 �� r�tteg�ngsbalken till�mpas.

7 � Den tid under vilken ett beslut om tillst�nd g�ller f�r inte best�mmas
l�ngre �n n�dv�ndigt och f�r, i fr�ga om tid efter beslutet, inte �verstiga en
m�nad fr�n dagen f�r beslutet.

8 � I ett beslut om tillst�nd till tv�ngsmedel ska det anges

1. vilket eller vilka tv�ngsmedel som f�r anv�ndas,
2. vilken eller vilka av punkterna i 1 � 16 som ligger till grund f�r till-

st�ndet, och

3. under vilken tid tillst�ndet g�ller.
I ett beslut om tillst�nd till hemlig teleavlyssning eller hemlig tele�ver-

vakning ska det, f�rutom de uppgifter som framg�r av f�rsta stycket, anges

1. vilken teleadress tillst�ndet avser, och
2. om �tg�rden f�r verkst�llas utanf�r allm�nt tillg�ngliga telen�t.
I ett beslut om tillst�nd till hemlig kamera�vervakning ska, f�rutom de

uppgifter som framg�r av f�rsta stycket, den plats anges som tillst�ndet av-
ser.

background image

3

SFS 2007:979

9 � Vid hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r de tekniska
hj�lpmedel som beh�vs f�r avlyssningen eller �vervakningen anv�ndas.

10 � Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett tillst�nd till tv�ngsmedelsanv�nd-
ning enligt denna lag, ska �klagaren eller r�tten omedelbart h�va beslutet om
tillst�nd. Polisen ska omedelbart underr�tta �klagaren om omst�ndigheter
som har betydelse f�r om beslutet ska h�vas.

11 � Hemlig teleavlyssning f�r inte ske av telefonsamtal eller andra tele-
meddelanden mellan den som �r misst�nkt f�r n�got brott och hans eller
hennes f�rsvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det �r fr�ga
om ett s�dant samtal eller meddelande, ska avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar fr�n en hemlig teleavlyssning ska, i den

m�n de omfattas av f�rbudet, omedelbart f�rst�ras.

12 � Om det vid tv�ngsmedelsanv�ndning enligt denna lag har kommit
fram uppgifter om annan f�rest�ende brottslig verksamhet �n den som om-
fattas av tillst�nd enligt 1 �, f�r uppgifterna anv�ndas f�r att f�rhindra brott.

Om det har kommit fram uppgifter om brott, f�r uppgifterna anv�ndas f�r

att utreda brottet endast om det �r fr�ga om brott som anges i 1 � eller f�r-
s�k, f�rberedelse eller st�mpling till s�dant brott, om en s�dan g�rning �r be-
lagd med straff.

13 � En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-
lyssning eller hemlig tele�vervakning ska granskas snarast m�jligt. Det-
samma g�ller en upptagning som har gjorts vid hemlig kamera�vervakning.
Granskningen f�r utf�ras endast av r�tten, en �klagare, Rikspolisstyrelsen,
S�kerhetspolisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av r�tten, en �kla-
gare eller n�gon av de n�mnda myndigheterna f�r granskningen utf�ras �ven
av en sakkunnig eller n�gon annan som har anlitats i �rendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse f�r att

f�rhindra f�rest�ende brott, bevaras s� l�nge det beh�vs f�r att f�rhindra
brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna inneh�ller s�dana upp-
gifter om brott som enligt 12 � f�r anv�ndas f�r att utreda brott ska de beva-
ras till dess att f�runders�kningen har lagts ned eller avslutats eller, om �tal
har v�ckts, m�let har avgjorts slutligt. De ska d�refter f�rst�ras.

Trots vad som s�gs i andra stycket f�r brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter fr�n upptagningar och uppteckningar som r�r f�rest�ende
brott eller uppgifter om brott som enligt 12 � f�r anv�ndas f�r att utreda brott
i enlighet med vad som �r s�rskilt f�reskrivet i lag.

14 � En f�rs�ndelse som omfattas av tillst�nd enligt 4 � f�r unders�kas,
�ppnas eller granskas av r�tten, en �klagare, Rikspolisstyrelsen, S�kerhets-
polisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av r�tten, en �klagare eller
n�gon av de n�mnda myndigheterna f�r granskningen utf�ras �ven av en
sakkunnig eller n�gon annan som har anlitats i �rendet. F�rs�ndelsen ska un-
ders�kas snarast m�jligt. N�r unders�kningen har slutf�rts, ska en f�rs�n-
delse som finns hos ett befordringsf�retag s�ndas till den till vilken f�rs�n-
delsen �r st�lld, om f�rs�ndelsen inte tas i beslag.

background image

4

SFS 2007:979

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

15 � R�ttens beslut i fr�gor om tv�ngsmedelsanv�ndning enligt denna lag
f�r verkst�llas omedelbart.

P� f�rfarandet enligt denna lag till�mpas reglerna i r�tteg�ngsbalken om

handl�ggning vid domstol av fr�gor om tv�ngsmedel i brottm�l och om
�verklagande av beslut i s�dana fr�gor, om inte annat s�gs i denna lag.
Handl�ggningen ska ske skyndsamt.

16 � Den som har varit utsatt f�r en �tg�rd enligt 1 � 6 ska underr�ttas om
�tg�rden. Om �tg�rden har avsett en teleadress eller en plats som innehas av
n�gon annan, ska �ven denne underr�ttas. Vid hemlig kamera�vervakning
beh�ver dock innehavaren av en s�dan plats till vilken allm�nheten har till-
tr�de inte underr�ttas.

Underr�ttelsen ska l�mnas s� snart det kan ske efter det att det �rende i

vilket �tg�rden vidtogs avslutades.

En underr�ttelse beh�ver inte l�mnas till den som redan har f�tt del av el-

ler tillg�ng till uppgifterna. En underr�ttelse beh�ver inte heller l�mnas om
den med h�nsyn till omst�ndigheterna uppenbart �r utan betydelse.

17 � En underr�ttelse enligt 16 � ska inneh�lla uppgift om vilket tv�ngs-
medel som har anv�nts och uppgift om tiden f�r �tg�rden. Vid hemlig tele-
avlyssning och hemlig tele�vervakning ska underr�ttelsen �ven inneh�lla
uppgift om vilken teleadress som �tg�rden har avsett. Vid hemlig kamera-
�vervakning ska underr�ttelsen �ven inneh�lla uppgift om platsen f�r �tg�r-
den. Den som har varit utsatt f�r en �tg�rd enligt 1 � 6 ska f� uppgift om vil-
ken misstanke som har legat till grund f�r �tg�rden. Den som inte �r eller har
varit misst�nkt ska f� uppgift om detta.

18 � Om det g�ller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 �, 5 kap. 1 � eller 9 kap.
17 � sekretesslagen (1980:100) f�r uppgifter som avses i 17 �, ska en under-
r�ttelse enligt 16 � skjutas upp till dess att sekretess inte l�ngre g�ller.

Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas n�-

gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att det �rende i vilket �tg�rden vidtogs
avslutades, f�r underr�ttelsen underl�tas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och g�ller till och med den

31 december 2010.

2. Tillst�nd till hemlig teleavlyssning och hemlig tele�vervakning f�r tid

f�re r�ttens beslut f�r inte avse tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

;