SFS 2007:979 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

070979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åtgärder för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Tillstånd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 § första stycket
rättegångsbalken, hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19 § första stycket
rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 1

§ lagen

(1995:1506) om hemlig kameraövervakning får meddelas, om det med hän-
syn till omständigheterna finns särskild anledning att anta att en person kom-
mer att utöva brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-

het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet en-
ligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 10 § tredje stycket brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt

brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver ny-
hetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en
åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

2 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning enligt 1 § får en-
dast avse

1. en teleadress som under den tid tillståndet avser innehas eller har inne-

hafts av den som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller komma
att användas av honom eller henne, eller

2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den som av-

ses i 1 § under den tid tillståndet avser har ringt till eller på annat sätt kon-
taktat eller kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.

1 Prop. 2005/06:177 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:979

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:979

Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som endast

befordras eller har befordrats inom ett telenät som med hänsyn till sin be-
gränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre
betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

3 § Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse

1. en plats där någon person som avses i 1 § kan antas komma att uppe-

hålla sig, eller

2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 § kan antas

komma att utövas eller en nära omgivning till denna plats.

4 § Under de förutsättningar som anges i 1 § får tillstånd meddelas att un-
dersöka, öppna och granska brev, telegram, paket eller andra försändelser
som finns hos ett befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i första stycket kan rätten förordna att en försän-

delse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföretag
ska hållas kvar till dess att den närmare har undersökts, öppnats eller gran-
skats. Förordnandet ska innehålla en underrättelse om att meddelande om åt-
gärden inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan
tillstånd av den som har begärt åtgärden.

5 § Tillstånd enligt denna lag får meddelas endast om

1. åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksam-

het som avses i 1 §, och

2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgär-

den innebär för den som avses i 1 § eller för något annat motstående intresse.

6 § Frågan om tillstånd till tvångsmedel enligt 1�5 §§ prövas av rätten i
den ort där ledningen för den polismyndighet som handlägger ärendet finns.
Frågan tas upp på ansökan av åklagaren.

Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga ombud i

27 kap. 26�30 §§ rättegångsbalken tillämpas.

7 § Den tid under vilken ett beslut om tillstånd gäller får inte bestämmas
längre än nödvändigt och får, i fråga om tid efter beslutet, inte överstiga en
månad från dagen för beslutet.

8 § I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges

1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,
2. vilken eller vilka av punkterna i 1 § 1�6 som ligger till grund för till-

ståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.
I ett beslut om tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleöver-

vakning ska det, förutom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1. vilken teleadress tillståndet avser, och
2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.
I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de

uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet av-
ser.

background image

3

SFS 2007:979

9 § Vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får de tekniska
hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.

10 § Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till tvångsmedelsanvänd-
ning enligt denna lag, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet om
tillstånd. Polisen ska omedelbart underrätta åklagaren om omständigheter
som har betydelse för om beslutet ska hävas.

11 § Hemlig teleavlyssning får inte ske av telefonsamtal eller andra tele-
meddelanden mellan den som är misstänkt för något brott och hans eller
hennes försvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det är fråga
om ett sådant samtal eller meddelande, ska avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar från en hemlig teleavlyssning ska, i den

mån de omfattas av förbudet, omedelbart förstöras.

12 § Om det vid tvångsmedelsanvändning enligt denna lag har kommit
fram uppgifter om annan förestående brottslig verksamhet än den som om-
fattas av tillstånd enligt 1 §, får uppgifterna användas för att förhindra brott.

Om det har kommit fram uppgifter om brott, får uppgifterna användas för

att utreda brottet endast om det är fråga om brott som anges i 1 § eller för-
sök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om en sådan gärning är be-
lagd med straff.

13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-
lyssning eller hemlig teleövervakning ska granskas snarast möjligt. Det-
samma gäller en upptagning som har gjorts vid hemlig kameraövervakning.
Granskningen får utföras endast av rätten, en åklagare, Rikspolisstyrelsen,
Säkerhetspolisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av rätten, en åkla-
gare eller någon av de nämnda myndigheterna får granskningen utföras även
av en sakkunnig eller någon annan som har anlitats i ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att

förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra
brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana upp-
gifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de beva-
ras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal
har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör förestående
brott eller uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott
i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

14 § En försändelse som omfattas av tillstånd enligt 4 § får undersökas,
öppnas eller granskas av rätten, en åklagare, Rikspolisstyrelsen, Säkerhets-
polisen eller en polismyndighet. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller
någon av de nämnda myndigheterna får granskningen utföras även av en
sakkunnig eller någon annan som har anlitats i ärendet. Försändelsen ska un-
dersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en försän-
delse som finns hos ett befordringsföretag sändas till den till vilken försän-
delsen är ställd, om försändelsen inte tas i beslag.

background image

4

SFS 2007:979

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15 § Rättens beslut i frågor om tvångsmedelsanvändning enligt denna lag
får verkställas omedelbart.

På förfarandet enligt denna lag tillämpas reglerna i rättegångsbalken om

handläggning vid domstol av frågor om tvångsmedel i brottmål och om
överklagande av beslut i sådana frågor, om inte annat sägs i denna lag.
Handläggningen ska ske skyndsamt.

16 § Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § 6 ska underrättas om
åtgärden. Om åtgärden har avsett en teleadress eller en plats som innehas av
någon annan, ska även denne underrättas. Vid hemlig kameraövervakning
behöver dock innehavaren av en sådan plats till vilken allmänheten har till-
träde inte underrättas.

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende i

vilket åtgärden vidtogs avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av el-

ler tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om
den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17 § En underrättelse enligt 16 § ska innehålla uppgift om vilket tvångs-
medel som har använts och uppgift om tiden för åtgärden. Vid hemlig tele-
avlyssning och hemlig teleövervakning ska underrättelsen även innehålla
uppgift om vilken teleadress som åtgärden har avsett. Vid hemlig kamera-
övervakning ska underrättelsen även innehålla uppgift om platsen för åtgär-
den. Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § 6 ska få uppgift om vil-
ken misstanke som har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har
varit misstänkt ska få uppgift om detta.

18 § Om det gäller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 5 kap. 1 § eller 9 kap.
17 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifter som avses i 17 §, ska en under-
rättelse enligt 16 § skjutas upp till dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att det ärende i vilket åtgärden vidtogs
avslutades, får underrättelsen underlåtas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den

31 december 2010.

2. Tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning för tid

före rättens beslut får inte avse tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)