SFS 2007:980 Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

070980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) skall utöva till-
syn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsme-
del och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verk-
samhet.

Nämnden skall även utöva tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av

uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med avseende på 5 § den
lagen.

Tillsynen skall särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första

och andra styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning.

2 § Nämnden skall utöva sin tillsyn genom inspektioner och andra under-
sökningar.

Nämnden får uttala sig om konstaterade förhållanden och sin uppfattning

om behov av förändringar i verksamheten och skall verka för att brister i lag
eller annan författning avhjälps.

3 § Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han
eller hon har utsatts för sådana tvångsmedel eller varit föremål för sådan per-
sonuppgiftsbehandling som avses i 1 § och om användningen av tvångsme-
del och därmed sammanhängande verksamhet eller behandlingen av person-
uppgifter har skett i enlighet med lag eller annan författning. Nämnden skall
underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.

4 § Nämnden har rätt att av förvaltningsmyndigheter som omfattas av till-
synen få de uppgifter och det biträde som nämnden begär. Även domstolar
samt de förvaltningsmyndigheter som inte omfattas av tillsynen är skyldiga
att lämna nämnden de uppgifter som den begär.

5 § Nämnden skall ha högst tio ledamöter.

Ledamöterna skall utses av regeringen för en bestämd tid, högst fyra år.

De skall med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och
övriga omständigheter vara lämpliga för uppdraget. Ordföranden och vice
ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsva-

1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:980

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:980

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

rande juridisk erfarenhet. Övriga ledamöter skall utses bland sådana perso-
ner som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

6 § Nämndens avgöranden får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Sådan kontroll som avses i 3 §

skall på begäran av en enskild omfatta även förhållanden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)