SFS 2007:983 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)2

dels att rubriken till 11 kap. ska lyda ⬝Särskilda bestämmelser om sekre-

tess hos regeringen, riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Justitiekans-
lern och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden⬝,

dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 6 §, av följande ly-

delse.

11 kap.

6 § Hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsyn enligt la-
gen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet gäller
sekretess endast enligt andra�fjärde styckena.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, från en myndighet

får en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos
nämnden.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från

en enskild, gäller

1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider betydande

men om uppgiften röjs,

2. sekretess enligt 5 kap. i den mån det kan antas att verksamhet för att

förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs,

3. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den mån upp-

giften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som ärendet får an-
ses avse.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från

en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, gäller sekretess i
den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som
ärendet får anses avse.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:983

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:983

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

16 kap.

1 §

3 Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1�8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosät-
tande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tyst-
nadsplikten följer av

3. denna lag enligt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:325.

5 kap. 1 §

såvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse
på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig kameraövervakning eller
hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av dom-
stol, undersökningsledare eller åklagare