SFS 2007:983 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOEDJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMOEDI+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOEDH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i sekretesslagen (1980:100);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om sekretesslagen (1980:100)2</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken till 11 kap. ska lyda S�rskilda best�mmelser om sekre-</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">tess hos regeringen, riksdagen samt Riksdagens ombudsm�n, Justitiekans-<br/>lern och S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden,</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 16 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 6 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 � </b>Hos S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden i dess tillsyn enligt la-<br/>gen (2007:980) om tillsyn �ver viss brottsbek�mpande verksamhet g�ller<br/>sekretess endast enligt andrafj�rde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, fr�n en myndighet</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r en uppgift som �r sekretessbelagd d�r, g�ller sekretessen ocks� hos<br/>n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, f�r en uppgift fr�n</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">en enskild, g�ller</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. sekretess enligt 2 kap. i den m�n det kan antas att riket lider betydande</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">men om uppgiften r�js,</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. sekretess enligt 5 kap. i den m�n det kan antas att verksamhet f�r att</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften r�js,</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. sekretess till skydd f�r enskilds personliga f�rh�llanden i den m�n upp-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">giften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som �rendet f�r an-<br/>ses avse.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, f�r en uppgift fr�n</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">en utl�ndsk myndighet eller mellanfolklig organisation, g�ller sekretess i<br/>den m�n uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som<br/>�rendet f�r anses avse.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1474.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:983</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:983</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Att friheten enligt 1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter i vissa fall<br/>�r begr�nsad framg�r av 7 kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2, 4 � 18 samt 5 � 1<br/>och 3 tryckfrihetsf�rordningen och av 5 kap. 1 � f�rsta stycket samt 3 � f�r-<br/>sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av upps�tligt �sidos�t-<br/>tande av tystnadsplikt, i vilka n�mnda frihet enligt 7 kap. 3 � f�rsta stycket 3<br/>och 5 � 2 tryckfrihetsf�rordningen samt 5 kap. 1 � f�rsta stycket och 3 � f�r-<br/>sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i �vrigt �r begr�nsad, �r de d�r tyst-<br/>nadsplikten f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">3. denna lag enligt</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2007:325.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">5 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft26">s�vitt avser uppgift om kvarh�llande av f�rs�ndelse<br/>p� befordringsf�retag, hemlig teleavlyssning, hemlig<br/>tele�vervakning, hemlig kamera�vervakning eller<br/>hemlig rumsavlyssning p� grund av beslut av dom-<br/>stol, unders�kningsledare eller �klagare</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sekretesslagen (1980:100);

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om sekretesslagen (1980:100)2

dels att rubriken till 11 kap. ska lyda S�rskilda best�mmelser om sekre-

tess hos regeringen, riksdagen samt Riksdagens ombudsm�n, Justitiekans-
lern och S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden,

dels att 16 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 6 �, av f�ljande ly-

delse.

11 kap.

6 � Hos S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden i dess tillsyn enligt la-
gen (2007:980) om tillsyn �ver viss brottsbek�mpande verksamhet g�ller
sekretess endast enligt andrafj�rde styckena.

Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, fr�n en myndighet

f�r en uppgift som �r sekretessbelagd d�r, g�ller sekretessen ocks� hos
n�mnden.

Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, f�r en uppgift fr�n

en enskild, g�ller

1. sekretess enligt 2 kap. i den m�n det kan antas att riket lider betydande

men om uppgiften r�js,

2. sekretess enligt 5 kap. i den m�n det kan antas att verksamhet f�r att

f�rebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften r�js,

3. sekretess till skydd f�r enskilds personliga f�rh�llanden i den m�n upp-

giften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som �rendet f�r an-
ses avse.

Om n�mnden i verksamhet, som avses i f�rsta stycket, f�r en uppgift fr�n

en utl�ndsk myndighet eller mellanfolklig organisation, g�ller sekretess i
den m�n uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som
�rendet f�r anses avse.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:983

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:983

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

16 kap.

1 �

3 Att friheten enligt 1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 2 �

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter i vissa fall
�r begr�nsad framg�r av 7 kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2, 4 � 18 samt 5 � 1
och 3 tryckfrihetsf�rordningen och av 5 kap. 1 � f�rsta stycket samt 3 � f�r-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av upps�tligt �sidos�t-
tande av tystnadsplikt, i vilka n�mnda frihet enligt 7 kap. 3 � f�rsta stycket 3
och 5 � 2 tryckfrihetsf�rordningen samt 5 kap. 1 � f�rsta stycket och 3 � f�r-
sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i �vrigt �r begr�nsad, �r de d�r tyst-
nadsplikten f�ljer av

3. denna lag enligt

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:325.

5 kap. 1 �

s�vitt avser uppgift om kvarh�llande av f�rs�ndelse
p� befordringsf�retag, hemlig teleavlyssning, hemlig
tele�vervakning, hemlig kamera�vervakning eller
hemlig rumsavlyssning p� grund av beslut av dom-
stol, unders�kningsledare eller �klagare

;