SFS 2007:984 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

070984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

23 §

2 Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra

uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar i varje enskilt fall om

utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 2006:347.

SFS 2007:984

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007