SFS 2007:985 Lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

070985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOFDH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOFDH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOFDH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMOFDH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOFDH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMOFDG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1506) om hemlig <br/>kamera�vervakning;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1995:1506) om hemlig</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kamera�vervakning skall inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 � </b>Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott skall underr�ttas om hem-<br/>lig kamera�vervakning som han eller hon har utsatts f�r. Om �vervakningen<br/>har avsett en plats som innehas av n�gon annan �n den misst�nkte, skall<br/>�ven innehavaren underr�ttas. I fr�ga om s�dan underr�ttelse, tidpunkten f�r<br/>underr�ttelsen och undantag fr�n underr�ttelseskyldigheten till�mpas 27<br/>kap. 31 � andra och tredje styckena, 32 och 33 �� r�tteg�ngsbalken. Under-<br/>r�ttelsen skall �ven inneh�lla uppgift om platsen f�r �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i f�rsta stycket om underr�ttelse till innehavare av den</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�vervakade platsen g�ller inte om allm�nheten har tilltr�de till platsen.</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. Underr�ttelse beh�ver dock</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte l�mnas betr�ffande hemlig kamera�vervakning som har avslutats f�re<br/>ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:985</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1506) om hemlig
kamera�vervakning;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1995:1506) om hemlig

kamera�vervakning skall inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande lydelse.

8 � Den som �r eller har varit misst�nkt f�r brott skall underr�ttas om hem-
lig kamera�vervakning som han eller hon har utsatts f�r. Om �vervakningen
har avsett en plats som innehas av n�gon annan �n den misst�nkte, skall
�ven innehavaren underr�ttas. I fr�ga om s�dan underr�ttelse, tidpunkten f�r
underr�ttelsen och undantag fr�n underr�ttelseskyldigheten till�mpas 27
kap. 31 � andra och tredje styckena, 32 och 33 �� r�tteg�ngsbalken. Under-
r�ttelsen skall �ven inneh�lla uppgift om platsen f�r �tg�rden.

Vad som s�gs i f�rsta stycket om underr�ttelse till innehavare av den

�vervakade platsen g�ller inte om allm�nheten har tilltr�de till platsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008. Underr�ttelse beh�ver dock

inte l�mnas betr�ffande hemlig kamera�vervakning som har avslutats f�re
ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:985

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;