SFS 2007:985 Lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

070985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig
kameraövervakning;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1995:1506) om hemlig

kameraövervakning skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

8 § Den som är eller har varit misstänkt för brott skall underrättas om hem-
lig kameraövervakning som han eller hon har utsatts för. Om övervakningen
har avsett en plats som innehas av någon annan än den misstänkte, skall
även innehavaren underrättas. I fråga om sådan underrättelse, tidpunkten för
underrättelsen och undantag från underrättelseskyldigheten tillämpas 27
kap. 31 § andra och tredje styckena, 32 och 33 §§ rättegångsbalken. Under-
rättelsen skall även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

Vad som sägs i första stycket om underrättelse till innehavare av den

övervakade platsen gäller inte om allmänheten har tillträde till platsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Underrättelse behöver dock

inte lämnas beträffande hemlig kameraövervakning som har avslutats före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

SFS 2007:985

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007