SFS 2007:986 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

070986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfaran-

det hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

28 §

2 Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig teleav-

lyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångs-
balken, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
hemlig kameraövervakning enligt lagen (1995:1506) om hemlig kamera-
övervakning eller hemlig rumsavlyssning enligt lagen (2007:978) om hem-
lig rumsavlyssning skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet
som är av väsentlig betydelse för utredningen, får åtgärden beslutas av åkla-
garen. I fråga om kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångs-
balken får åtgärden även beslutas av undersökningsledaren. Anmälan som
avses i tredje stycket i nämnda paragraf skall göras hos den som har fattat
beslutet. Denne skall pröva beslagsfrågan.

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett beslut med

stöd av första stycket, skall det genast anmälas hos rätten. Anmälan skall
vara skriftlig och innehålla skälen för beslutet. Rätten skall pröva ärendet
snabbt. Anser rätten att beslutet inte bör bestå, skall det upphävas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:178, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 1995:1509.

SFS 2007:986

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007