SFS 2007:986 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

070986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOFLG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOFLG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOFLG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CMOFLG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOFLG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMOFLF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:97) om f�rfarandet hos <br/>kommunerna, f�rvaltningsmyndigheterna och <br/>domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 28 � lagen (1988:97) om f�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">det hos kommunerna, f�rvaltningsmyndigheterna och domstolarna under<br/>krig eller krigsfara m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Kan det befaras att inh�mtande av r�ttens tillst�nd till hemlig teleav-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lyssning eller hemlig tele�vervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 � r�tteg�ngs-<br/>balken, kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,<br/>hemlig kamera�vervakning enligt lagen (1995:1506) om hemlig kamera-<br/>�vervakning eller hemlig rumsavlyssning enligt lagen (2007:978) om hem-<br/>lig rumsavlyssning skulle medf�ra s�dan f�rdr�jning eller annan ol�genhet<br/>som �r av v�sentlig betydelse f�r utredningen, f�r �tg�rden beslutas av �kla-<br/>garen. I fr�ga om kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngs-<br/>balken f�r �tg�rden �ven beslutas av unders�kningsledaren. Anm�lan som<br/>avses i tredje stycket i n�mnda paragraf skall g�ras hos den som har fattat<br/>beslutet. Denne skall pr�va beslagsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om unders�kningsledaren eller �klagaren har meddelat ett beslut med</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">st�d av f�rsta stycket, skall det genast anm�las hos r�tten. Anm�lan skall<br/>vara skriftlig och inneh�lla sk�len f�r beslutet. R�tten skall pr�va �rendet<br/>snabbt. Anser r�tten att beslutet inte b�r best�, skall det upph�vas.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Roger Petersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:178, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1995:1509.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:986</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:97) om f�rfarandet hos
kommunerna, f�rvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 28 � lagen (1988:97) om f�rfaran-

det hos kommunerna, f�rvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. skall ha f�ljande lydelse.

28 �

2 Kan det befaras att inh�mtande av r�ttens tillst�nd till hemlig teleav-

lyssning eller hemlig tele�vervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 � r�tteg�ngs-
balken, kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,
hemlig kamera�vervakning enligt lagen (1995:1506) om hemlig kamera-
�vervakning eller hemlig rumsavlyssning enligt lagen (2007:978) om hem-
lig rumsavlyssning skulle medf�ra s�dan f�rdr�jning eller annan ol�genhet
som �r av v�sentlig betydelse f�r utredningen, f�r �tg�rden beslutas av �kla-
garen. I fr�ga om kvarh�llande av f�rs�ndelse enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngs-
balken f�r �tg�rden �ven beslutas av unders�kningsledaren. Anm�lan som
avses i tredje stycket i n�mnda paragraf skall g�ras hos den som har fattat
beslutet. Denne skall pr�va beslagsfr�gan.

Om unders�kningsledaren eller �klagaren har meddelat ett beslut med

st�d av f�rsta stycket, skall det genast anm�las hos r�tten. Anm�lan skall
vara skriftlig och inneh�lla sk�len f�r beslutet. R�tten skall pr�va �rendet
snabbt. Anser r�tten att beslutet inte b�r best�, skall det upph�vas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:178, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 1995:1509.

SFS 2007:986

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;