SFS 2007:988 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

070988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMOGJG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CMOGJF+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMOGJE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:944) om f�rbud <br/>m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel <br/>och utf�rsel av kemiska produkter;</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (1998:944) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel och utf�rsel av kemiska<br/>produkter </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 14 c och 14 f �� ska betecknas 14 b och 14 d ��, <br/><i>dels</i> att 14 a samt de nya 14 b och 14 d �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 14 c �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>I denna f�rordning avses med</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>ammunition</i>: patroner laddade med hagel eller med kula,<br/><i>v�tmark</i>: ett vegetationst�ckt omr�de d�r vattenytan �r n�ra under, i niv�</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">med eller n�ra �ver markytan och d�r vattenniv�n till�ts variera med de na-<br/>turliga s�songsvariationerna, och</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>jaktstigsskytte</i>: skytte mot m�lfigurer i terr�ng.</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Patroner som �r laddade med blyhagel f�r inte anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vid skytte som inte �r jakt,<br/>2. vid jakt p� v�tmarker, eller <br/>3. vid jakt �ver grunda delar av �ppet vatten.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>14 c � </b>Om det med h�nsyn till syftet eller s�kerheten vid anv�ndningen<br/>inte finns n�got godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, f�r hagel som<br/>inneh�ller bly trots f�rbudet i 14 b � 1 anv�ndas vid </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. provskjutning, <br/>2. jaktstigsskytte, och<br/>3. prov avseende j�garexamen f�r godk�nd provledare.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-<br/>formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande<br/>f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex<br/>31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT<br/>L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2002:273.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse av tidigare 14 c � 2005:634.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:988</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:988</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft22">4<b> </b>Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. undantag fr�n f�rbudet i 14 b � 1 f�r <br/>a) historiskt skytte, och<br/>b) skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internatio-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">nella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme f�r anv�ndning av<br/>blyfri ammunition i dessa grenar,</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2. verkst�lligheten av 14 b � 3, och <br/>3. i fr�ga om andra �n F�rsvarsmakten och F�rsvarets materielverk, �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">der som ska vidtas p� skjutbanor och skjutf�lt d�r ammunition som inneh�l-<br/>ler bly anv�nds s� att blyet inte medf�r skada eller ol�genhet f�r m�nniskors<br/>h�lsa eller milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse av tidigare 14 f � 2003:1190.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:944) om f�rbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel
och utf�rsel av kemiska produkter;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (1998:944) om f�rbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel och utf�rsel av kemiska
produkter

dels att 14 c och 14 f �� ska betecknas 14 b och 14 d ��,
dels att 14 a samt de nya 14 b och 14 d �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 14 c �, av f�ljande

lydelse.

14 a �

2 I denna f�rordning avses med

ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,
v�tmark: ett vegetationst�ckt omr�de d�r vattenytan �r n�ra under, i niv�

med eller n�ra �ver markytan och d�r vattenniv�n till�ts variera med de na-
turliga s�songsvariationerna, och

jaktstigsskytte: skytte mot m�lfigurer i terr�ng.

14 b �

3 Patroner som �r laddade med blyhagel f�r inte anv�ndas

1. vid skytte som inte �r jakt,
2. vid jakt p� v�tmarker, eller
3. vid jakt �ver grunda delar av �ppet vatten.

14 c � Om det med h�nsyn till syftet eller s�kerheten vid anv�ndningen
inte finns n�got godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, f�r hagel som
inneh�ller bly trots f�rbudet i 14 b � 1 anv�ndas vid

1. provskjutning,
2. jaktstigsskytte, och
3. prov avseende j�garexamen f�r godk�nd provledare.

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande
f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2002:273.

3 Senaste lydelse av tidigare 14 c � 2005:634.

SFS 2007:988

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:988

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

14 d �

4 Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om

1. undantag fr�n f�rbudet i 14 b � 1 f�r
a) historiskt skytte, och
b) skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internatio-

nella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme f�r anv�ndning av
blyfri ammunition i dessa grenar,

2. verkst�lligheten av 14 b � 3, och
3. i fr�ga om andra �n F�rsvarsmakten och F�rsvarets materielverk, �tg�r-

der som ska vidtas p� skjutbanor och skjutf�lt d�r ammunition som inneh�l-
ler bly anv�nds s� att blyet inte medf�r skada eller ol�genhet f�r m�nniskors
h�lsa eller milj�n.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse av tidigare 14 f � 2003:1190.

;