SFS 2007:988 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

070988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 14 c och 14 f §§ ska betecknas 14 b och 14 d §§,
dels att 14 a samt de nya 14 b och 14 d §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 c §, av följande

lydelse.

14 a §

2 I denna förordning avses med

ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,
våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå

med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de na-
turliga säsongsvariationerna, och

jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng.

14 b §

3 Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

1. vid skytte som inte är jakt,
2. vid jakt på våtmarker, eller
3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

14 c § Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid användningen
inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, får hagel som
innehåller bly trots förbudet i 14 b § 1 användas vid

1. provskjutning,
2. jaktstigsskytte, och
3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2002:273.

3 Senaste lydelse av tidigare 14 c § 2005:634.

SFS 2007:988

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:988

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

14 d §

4 Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för
a) historiskt skytte, och
b) skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internatio-

nella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användning av
blyfri ammunition i dessa grenar,

2. verkställigheten av 14 b § 3, och
3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets materielverk, åtgär-

der som ska vidtas på skjutbanor och skjutfält där ammunition som innehål-
ler bly används så att blyet inte medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse av tidigare 14 f § 2003:1190.